Author Archives: Sara Huws

Taith Hanes Menywod: Canol Dinesig Caerdydd

Rydym yn falch o ddatgan bod taith newydd ar gael, sy’n rhoi golwg ar hanes menywod Canol Dinesig Caerdydd.

Mae Parc Cathays yn gartref i brif Gampws y Brifysgol, yn ogystal â Neuadd y Ddinas, adeiladau’r Llywodraeth a’r Amgueddfa – ardal sy’n gysylltiedig â dynion pwerus hanes y brifddinas.

Map Hanes Menywod gan Frank Duffy, rhan o’r daith y gellid ei lawrlwytho am ddim

Ond edrychwch yn ofalus, a mi welwch bod hanes menywod ym mhobman, yn ffabrig ein gofodau dinesig.

Os ydych chi’n gweithio, astudio neu’n ymweld â Pharc Cathays: lawrlwythwch y daith am ddim, a mynd am dro hamddenol, heb risiau, o amgylch y Canol Dinesig.

Datblygwyd y daith ar y cyd ag Archif Menywod Cymru, sydd wedi creu dwsin o deithiau hanes menywod – o Fangor i’r Barri, gallwch lawrlwytho teithiau am ddim i archwilio hanes menywod ar draws Cymru.

Am fwy o wybodaeth am fersiwn dywysiedig o’r daith hon, dilynwch ni ar twitter am fwy o wybodaeth.

Women’s History Tour: Cardiff Civic Centre

We’re excited to announce that a new self-guided tour is available, giving a glimpse into women’s history in Cardiff’s Civic Centre.

Home to the main University Campus, as well as Government buildings, City Hall and institutions such as National Museum Cardiff, it is an area known for its dazzling white buildings and its association with the ‘great and the good’ of the city’s past – mostly men on plinths with big moustaches.

Women’s History Map by Frank Duffy, part of the downloadable tour

However, look closely, and you’ll see that women’s history is everywhere, woven into the fabric of our public spaces. From activists to scientists, musicians to militant suffragettes – this tour brings together a snapshot of women’s history in Cardiff.

Whether you work, study, or visit at Cathays Park: download the tour for free, and take a leisurely, step-free route around the Civic Centre.

This tour was developed in partnership with Women’s Archive Wales, who have produced twelve women’s history tours – from Bangor to Barry, you can download a tour for free to explore women’s history across Wales.

For information about future guided versions of this tour, please follow us on twitter for more updates.

Darn unigryw o hanes Du Cymru ar gael i’w lawrlwytho am y tro cyntaf o Brifysgol Caerdydd

 

Cyhoeddodd William Hall, caethwas a ddihangodd o America, hanes ei fywyd o Gaerdydd ym 1862.

Mae darn hynod o brin o hanes Du Cymru wedi’i gyhoeddi ar lein am y tro cyntaf.

llaw yn dal pamffled 'Slavery in the United States of America, a Personal Narrative' gan William Hall

Cyhoeddodd William Hall hanes ei fywyd o Stryd Bute ym 1862

Ym 1862, cyhoeddodd William Hall ei “Naratif Bersonol”, sy’n olrhain hanes brawychus ei enedigaeth mewn caethiwed, a’i daith hirfaith o Dennessee i Gaerdydd. Ynddo, mae Hall yn disgrifio cael ei werthu i berchnogion planhigfeydd, yn manylu sut y ceisiodd ddianc caethwasiaeth ar amryw o achlysuron, a’n trafod ei brofiadau yn cwrdd â chaethweision eraill.

Mae’r ddogfen dan ofal Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd, a credir mai dyma un o ddau gopi sydd wedi goroesi yn fyd-eang.

Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf o Ymchwilwyr

Mae’n bamffled bychan, bregus – ac o heddiw ‘mlaen, mae ar gael ar lein i unrhyw un ei ddarllen a’i lawrlwytho.

Medd Tracey Stanley, Llyfrgellydd Prifysgol Caerdydd: “Mae’r ddogfen unigryw yma’n rhan mor bwysig o hanes Du Caerdydd, a Chymru, a ro’n ni eisiau ei gwneud ar gael i bawb.”

“’Dyn ni’n dal i ddarganfod mwy am fywyd William Hall – rydym ni’n gobeithio y bydd cyhoeddi’r ddogfen ar lein yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ymchwilwyr, fydd yn parhau i archwilio hanes pobl Ddu yng Nghymru.”

Rhannu Gweithiau Prin gan Awduron Du

Fe noddwyd y ddogfen yn wreiddiol gan fynychwyr capel Wesleaidd yng Nghaerdydd, sy’n taro goleuni ar y gefnogaeth oedd i’r mudiad Diddymu Caethwasiaeth yn y ddinas ar y pryd.

Oherwydd natur fregus y ddogfen, fe fyddai’n cael ei darllen fel rheol dan amodau arbenigol yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau’r Brifysgol. Mae’r cyfnod clo wedi peri sialens i ymchwilwyr sy’n defnyddio llyfrau prin – a mae technoleg ddigidol wedi golygu y gall peth o’r gwaith hwn barhau.

“Mae ein staff wedi bod yn gweithio’n galed i gefnogi myfyrwyr ac ymchwilwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn. Yma yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau, mae hyn wedi golygu rhoi rhai dogfennau unigryw ar lein, a allai fod yn rhy brin neu fregus i’w hymchwilio yn y cnawd ar hyn o bryd.” meddai Alan Vaughan Hughes, Pennaeth Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd.

“Mae gweithiau hanesyddol gan awduron Du – fel gwaith William Hall – yn haeddu cynulleidfa ehangach, a ‘dyn ni’n falch o allu rhannu’r gwaith hwn gyda phawb trwy’r Internet Archive. Rydym ni hefyd yn ddiolchgar iawn i’r Athro William Jones a Dr David Wyatt am eu gwaith yn ymchwilio a chodi ymwybyddiaeth o’r ddogfen werthfawr hon.”

Gallwch ddarganfod mwy am hanes William Hall, a’r mudiad Diddymu yng Nghaerdydd yn Canu Caeth, a olygwyd gan Daniel G Williams.

Copi llawn o Naratif Bersonol William Hall i’w lawrlwytho:

https://archive.org/details/williamhall

A unique piece of Wales’ Black history from Cardiff goes online: William Hall’s Slavery Narrative

William Hall, an escaped slave and resident of Cardiff, published his life story from Bute Street in 1862

An extremely rare piece of Wales’ Black history has been published online for the first time.

hand holding a pamphlet named 'Slavery in the United States of America, a Personal Narrative'

William Hall’s ‘Personal Narrative’ – one of two known copies in the world. The other is believed to be in Chicago.

Published on the city’s Bute Street in 1862, William Hall’s “Personal Narrative” is a shocking and graphic account of his birth into slavery in Tennessee, and his arduous journey to Cardiff. Hall describes being sold to various plantation owners, detailing multiple attempts to escape his captors, as well as his encounters with other escaped slaves.

Now held in Cardiff University’s Special Collections and Archives, it is believed to be one of two surviving copies in the world.

Inspiring the next generation of researchers

It is a small, fragile and unassuming pamphlet – and from today, it will be available online for anyone to read and download.

Says Tracey Stanley, Cardiff University Librarian:

“This unique document is such an important part of the Black history of Cardiff, and Wales, and we wanted to make it available to everyone.”

“We’re still discovering more about William Hall and his life thanks to ongoing research. By publishing this work online, we hope to inspire a new generation of researchers who will go on to explore Black history in Wales.”

Sharing rare works by Black authors with a wider audience

The document was originally funded by people attending Cardiff’s Wesleyan chapels, and sheds light on historic support for the anti-slavery movement in the city.

Due to its rare and fragile nature, the pamphlet would normally be handled under specialist conditions at Cardiff University’s Special Collections and Archives. The lockdown period has made accessing rare books a particular challenge for researchers – and digital technology is providing a way for this work to continue.

“Our staff have been working hard to support students and researchers during this difficult lockdown period. Here at Special Collections and Archives, that includes bringing some unique texts online, that may be rare or too fragile to handle.” says Alan Vaughan Hughes, Head of Special Collections and Archives at Cardiff University.

“Historic works by Black authors – such as William Hall’s work – deserve a wider audience, and we’re proud to be able to share this with the public today through the Internet Archive. We’re also grateful to Professor William Jones and Dr David Wyatt for shedding light on this significant document through their research.”

Discover more about William Hall, and Cardiff’s pro- and anti- abolition movements in Canu Caeth, edited by Daniel G. Williams.

Download William Hall’s ‘Personal Narrative’ in full:

https://archive.org/details/williamhall

Dathlu 50 mlynedd o Innovate Trust: Cartref Cefnogol cyntaf y DU

Mae Innovate Trust yn dathlu eu pen blwydd yn 50 eleni. Mae’r elusen annibynnol hon wedi newid bywydau nifer o bobl anabl ar draws y byd – a dechreuodd y cwbl yma, ym Mhrifysgol Caerdydd. Eleni, mae gwirfoddolwyr sy’n anabl wedi bod yn chwilota yn hanesion cynnar y sefydliad, i’w rhannu mewn arddangosfa newydd.

Swyddogaeth Innovate Trust yw i gefnogi oedolion gydag anableddau dysgu, anableddau corfforol, nam ar synnwyr neu gyflwr iechyd meddwl. Mae’n nhw’n cyflenwi gwasanaethau cartrefi cefnogol, yn ogystal â hyfforddiant, cyfleoedd gwaith a chyfleoedd i gymdeithasu.

Dechrau’r daith ar gyfer yr elusen oedd fel prosiect o’r enw ‘Cardiff Universities Social Services’, ac ers ei sefydlu, mae wedi datblygu i fod yn gorff yn hynod o ddylanwadol, sydd wedi brwydro dros hawliau ac urddas pobl anabl.

 

Dyddiau Cynnar 1967 – 1973

Ym 1967, penderfynodd grwp o fyfyrwyr o Gaerdydd herio’r drefn. Roedd ganddyn nhw ddamcaniaeth, y gallai pobl anabl ffynnu a byw’n annibynnol, petaent yn cael cefnogaeth addas.

Roedd cyfyngu pobl ag anableddau dysgu i ysbytai yn gyffredin iawn yn y cyfnod hwn. Roedd ‘sgandal Ysbyty Trelai’ yn y 1960au wedi datguddio bod gofal pobl anabl yng Nghaerdydd yn wael, ac yn gallu bod yn greulon. Damcaniaeth y myfyrwyr oedd y gallem ni, fel cymdeithas, wneud yn llawer gwell – a gyda hynny, ganed prosiect C.U.S.S..

Gweithiodd gwirfoddolwyr C.U.S.S. gyda 25 o oedolion gydag anableddau dysgu oedd yn byw yn Ysbyty Trelai. Darparodd y prosiect dripiau dydd, cyfleon hyfforddi, a chyfleon i gymdeithasu.

Llun du a gwyn o ddau ddyn, eu dwylo'n cyffwrdd. Mae'n nhw'n gwenu ac yn edrych yn hapus

Prof Jim Mansell, CBE, un o hoelion wyth y prosiect, gyda John O’Brien (1953-2011). John oedd un o’r bobl gynta i ymuno â chartref cefnogol CUSS. Yn Ysbyty Trelai, roedd ganddo enw drwg fel dyn ifanc byr-ei-dymer, a fyddai’n ‘creu trwbwl’. Mae ei ffrindiau a’i gyd-weithwyr yn Innovate Trust yn ei gofio fel dyn addfwyn ac amyneddgar, oedd yn meddu ar synnwyr digrifwch hoffus.

 

“Creu Trwbwl” – neu ddysgu sgiliau newydd?

Roedd y prosiect yn llwyddiant, a roedd nifer o drigolion yr ysbyty yn teimlo’n fwy hyderus ac annibynnol. Un diwrnod, penderfynodd dau ddyn ifanc oedd wedi bod yn rhan o’r prosiect, eu bod am fynd i nofio – a gadael yr ysbyty gyda’i gilydd i ymweld â’r pwll lleol.

Fe welodd nyrs nad oedd ar ddyletswydd nhw yn cerdded, a dychwelodd nhw i’r ysbyty, ble cawson nhw bryd o dafod. Yn dawel bach, roedd gwirfoddolwyr prosiect C.U.S.S. yn falch iawn o glywed bod y ddau ohonynt wedi cyrraedd mor bell ar eu pennau’u hunain.

 

Cartref Cefnogol Cyntaf Prydain – 1974

Wrth astudio effeithiau’r fenter gyntaf, teimlai’r myfyrwyr y gallent wneud mwy i wella ansawdd bywyd pobl ag anableddau dysgu.

Wedi cryn baratoi, lansiwyd y Cartref Cefnogol cyntaf yn y DU, gyda chefnogaeth gan Gyngor Caerdydd ac Ysbyty Trelai. Symudodd pump o oedolion ag anableddau dysgu o Ysbyty Trelai a thri o wirfoddolwyr oedd yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd i gartref yng Ngerddi Rhuthun yng Nghathays. Yn ystod y dydd, byddai’r tenantiaid yn mynychu canolfan hyfforddiant yn Nhrelai a byddai’r myfyrwyr yn mynychu eu darlithoedd.

Gan eu bod wedi eu cyfyngu i ysbyty am flynyddoedd, roedd angen cefnogaeth gychwynnol ar yr oedolion anabl, i’w galluogi i fyw yn annibynnol. Yn Ysbyty Trelai, doedden nhw byth yn cael cyfle i ddewis beth i fwyta, neu beth i wisgo – ond ar ôl cyfnod o addasu, dechreuodd yr oedolion arwain bywydau hapus, llawn, fel aelodau o gymuned.

Llun du a gwyn o ddyn ifanc gyda Syndrom Down's yn gwenu.

Alan oedd un o drigolion cyntaf y cartref cefnogol yng Ngerddi Rhuthun. Cafodd ei gyfyngu i ysbyty pan oedd yn fachgen bach. Trwy ei gyfraniad ef at y prosiect cartref cefnogol, fe dorrodd gwys newydd ar gyfer cymaint o bobl anabl, gan alluogi iddynt fyw bywydau llawn, hapus.

 

Y Stori yn Parhau – o Ysbytai i Gartrefi

Camau nesaf y prosiect oedd i’r myfyrwyr godi ymwybyddiaeth o lwyddiant y Cartref Cefnogol, trwy gyhoeddi adroddiadau ac ymchwil, a rhannu eu gwaith gydag awdurdodau lleol, ysbytai a phrifysgolion. Wrth i’r elusen dyfu yn ei maint a’i henw da, symudwyd y Cartref Cefnogol i leoliad sefydlog ar Ffordd y Brenin yn Nhreganna, ac agorwyd rhagor o gartrefi tebyg, wedi’u hariannu gan y Swyddfa Gymreig.

Ym 1977, agorodd yr elusen Ganolfan Gofal Seibiant i oedolion gydag anableddau dysgu oedd yn byw gyda’u rhieni. Roedd y ganolfan yn darparu seibiant i bobl anabl a gofalwyr, a mae dal ar agor heddiw.

Ym 1981, agorodd Gyngor Caerdydd adran newydd, er mwyn dyblygu ac ehangu y model ‘Cartref Cefnogol’, gan agor nifer o gartrefi tebyg. Erbyn 1983, lansiodd y Swyddfa Gymreig ‘Strategaeth datblygu gwasanaethau i bobl gyda handicap meddyliol ar gyfer Cymru gyfan’. Roedd yn ymateb i’r adroddiadau am gam-drin yn Ysbyty Trelai yn y 1960au – a’r adroddiad yn cymell awdurdodau lleol i atal rhag cyfyngu pobl anabl i ysbytai, ac i ddefnyddio model Cartref Cefnogol C.U.S.S. yn ei le.

 

Arloesi Gofal Lles

Dros y blynyddoedd, gweithiodd C.U.S.S. gydag awdurdodau lleol dros Gymru, i’w cefnogi wrth iddynt agor Cartrefi Cefnogol – gan roi cyngor ar sut i osod gwasanaethau newydd yn eu lle, a fyddai’n annog annibyniaeth ac urddas pobl anabl.

Newidiodd yr elusen ei henw i ‘Innovate Trust’ yn 2001, a mae’n parhau i arloesi heddiw: gan ddatblygu asiantaeth recriwtio arbennig i bobl anabl, creu busnes arlwyo i greu cyfleon gwaith i bobl anabl, a rhaglenni hyfforddiant ar gyfer pobl anabl sy’n diddori mewn gwaith amgylcheddol a threulio amser yn yr awyr agored.

Yn 2017, gweithiodd yr elusen ar y cyd â NESTA, i archwilio sut y gallai technolegau clyfar gael eu defnyddio i gefnogi pobl ag anableddau dysgu. Gwobrwywyd y prosiect, ac arweiniodd yr ymchwil at ddarparu technoleg clyfar i 197 o unigolion sy’n derbyn cefnogaeth gan yr elusen ar draws de Cymru.

Ffotograff o arddangosfa gyda phaneli a gwrthrychau mewn cesys

Mae 50 Mlynedd o Innovate Trust yn archwilio hanes cudd gofal lles. Mae’n olrhain stori grwp bychan o bobl anabl a myfyrwyr yn y 1960, a symbylodd newid byd, yn sut y mae’r sector feddygol a chymdeithas yn trin pobl anabl.

Diolch i gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, gweithiodd gwirfoddolwyr gydag amrywiaeth o anableddau dysgu i archwilio hanes anhygoel yr elusen – gan ymchwilio dogfennau, recordio cyfweliadau a sefydlu cofnodion parhaol mewn archifdai lleol. I gydnabod gwreiddiau’r prosiect ym Mhrifysgol Caerdydd, rhoddwyd archif gynnar ac adroddiadau’r prosiect i Gasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd, ble gall unrhyw un ddod i’w darllen.

Roedd yr arddangosfa ’50 mlynedd o’r Innovate Trust’ i’w gweld yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd, Llyfrgell y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Rhodfa Colum, CF10 3EU. Os hoffech chi siarad yn uniongyrchol ag aelod o Innovate Trust, cysylltwch â Kieran Vass.

Diolch i Innovate Trust am gyflenwi lluniau ac ymchwil i greu’r blog hwn.

Celebrating 50 years of Innovate Trust: the amazing history of the UK’s first supported living home

Innovate Trust celebrates its 50th birthday this year. This independent charity, which has changed the lives of disabled people across the world, started right here, at Cardiff University. This year, volunteers with disabilities have delved into the charity’s humble beginnings, and are sharing its story through a new exhibition.

Innovate Trust – which started its life as ‘Cardiff Universities Social Services’ – works with adults with learning disabilities, mental health conditions, physical disabilities or sensory impairments in South Wales. They provide supported living services, as well as careers training, opportunities for work and socialising.

Starting as a trailblazing student project known as ‘C.U.S.S.’, it has since become one of the most influential charities of its kind – setting the standard world-wide for providing dignity and agency to people with learning disabilities.

Early Days 1967 – 1973

In 1967, a group of students at Cardiff University decided to challenge the status quo. They believed that, with the right support, people with learning disabilities could lead independent lives.

A lifetime of hospitalisation was a common occurrence for people with learning disabilities at the time. The ‘Ely Hospital Scandal’ had revealed that adults with learning disabilities in Cardiff were subject to poor care and cruelty. The students set out to prove that, as a society, we could do better – and the C.U.S.S. project was born.

Cardiff Universities Social Services, or C.U.S.S., volunteers worked supporting 25 adults with learning disabilities at Ely Hospital. The project provided days out, opportunities to learn new skills, and acted as a social contact.

Two men sit side by side, their hands overlapping. They are both smiling and looking happy

Prof Jim Mansell CBE, founding member of CUSS, with John O’Brien (1953 – 2011). John was one of the first people to join the CUSS group home project. In Ely Hospital, he had a reputation as short-tempered ‘trouble-maker’. His friends and colleagues at Innovate Trust remember him as a ‘patient and charming man’ with a ‘first class sense of humour’.

A Daring Escape

Two of the participants, emboldened and encouraged by what they’d learned through the project, decided to leave the hospital grounds on their own, to go swimming in the local pool.

When they were spotted by an off-duty nurse, the two were immediately returned to the hospital – and given a telling off. The student volunteers, however, felt secretly proud that the hospital’s residents had managed to get so far on their own.

The UK’s First Group Home – 1974

Following the success of the early volunteering project, the students felt more could be done to improve the lives of those with learning disabilities.

After much planning and preparation, the students worked with Cardiff Council and Ely Hospital to open the UK’s first group home. Five adults with learning disabilities from the hospital and three student volunteers moved in to a home in Rhuthin Gardens, Cathays. During the day, the group home tenants would spend their time at Trelai adult training centre, and the students attended lectures.

Black and white photograph of a man called Alan, who has Down's Syndrome. He looks happy.

Alan was one of the first inhabitants of the supported living home in Rhuthin Gardens. He had been confined to hospital since he was a young boy, and his participation in the group home project paved the way for better care for countless disabled people, enabling them to live full, happy lives.

Having been hospitalised for a number of years, each of the adults with disabilities were provided with basic support in learning to live independently. At Ely Hospital, they had not been afforded the opportunity to cook for themselves, to choose their clothes – after a short period of adjustment, the project participants found themselves leading happy, full lives as members of a community.

Further Development – from Hospitals to Homes

After the success of the group home experiment, the students spent the next few years raising awareness of the Group Home model – publishing research and reports, and sharing their work with local authorities, hospitals and universities. As it grew in its scope and reputation, the charity was able to relocate to a more sustainable property on King’s Road in Cardiff, and to open more group homes, funded by the Welsh Office.

In 1977, the charity also opened a respite centre for adults with learning disabilities who lived with their families. This home was used to provide a break for carers and adults with learning disabilities, and remains open to this day.

In 1981 Cardiff Council opened a new department, aimed at replicating and extending the Group Home project, opening a number of supported living homes. By 1983, the Welsh Office launched an ‘All Wales strategy for the development of Services for mentally handicapped people’. Partly a response to the Ely Hospital scandal, the strategy required that local authorities move away from the mass institutionalisation of people with learning disabilities, and adopt the supported living model developed by C.U.S.S.

Innovation in Social Care

Over the next few years, C.U.S.S. worked to support local authorities across Wales to implement this plan, giving advice on how to set up new services, which would offer independence, agency and dignity to people with learning disabilities.

The charity changed its name to Innovate Trust in 2001, and continued to, well, innovate: developing a bespoke recruitment service, creating a business providing employment for people with learning disabilities, training programmes for disabled people interested in environmental work and spending time outdoors.

In 2017, Innovate Trust worked with NESTA to explore how smart technology might be used to support people with learning disabilities. The award-winning project resulted in the provision of smart devices to 197 individuals receiving support across south east Wales.

Photograph of small exhibition, with text panels, and objects in cases

50 Years of Innovate Trust explores the hidden history of social care. It tells the story of how a small group of disabled people and student volunteers in the 1960s paved the way for radical change in how disabled people are treated by the medical profession, and by society at large.

Thanks to support from the National Lottery Heritage Fund, volunteers with a range of learning abilities spent a year researching the organisation’s amazing history – researching documents, filming stories and establishing permanent records in local archives. As recognition of the organisation’s origins at Cardiff University, its early archives and reports were donated to the University’s Special Collections and Archives, where they can be accessed by anyone who wishes to read them.

The exhibition ‘50 Years of Innovate Trust‘ was on display at Cardiff University Special Collections and Archives, Arts and Social Studies Library, Colum Drive, CF10 3EU. If you would like to speak to a member of Innovate Trust, please contact Kieran Vass.

Published with thanks to the Innovate Trust for providing the research for this post.

Dinas Cân: Cerddoriaeth, Archifau a Llyfrgelloedd yng Nghaerdydd

Efallai taw Caerdydd yw dinas fwyaf cerddorol y DU. Yn ogystal â dros 30 o glybiau a neuaddau cerddoriaeth fyw, mae’r ddinas yn gartre i gasgliadau cerddorol hollol anhygoel – o gyfansoddiadau gwreiddiol a chyfrolau hynafol, i doriadau papur newydd am ‘nose jobs’ Tom Jones.

I ddathlu diwylliant cerdd cyfoethog Caerdydd, fe ddaeth arbenigwyr ac archifwyr y ddinas at ei gilydd i rannu eu gwaith a’u casgliadau, fel rhan o Wythnos Archwilio Archifau.

O gantatas i gorau pwll glo, Grace Williams in Charlotte Church – fe gawsom flas ar gasgliadau cerdd Caerdydd, a chael golwg ar sut y mae cerddoriaeth wedi’i blethu yn rhan o hanes y ddinas ers canrifoedd.

Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd

Yn gyntaf, fe glywsom gan Alison Harvey, ein Archifydd fan hyn yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd. Mae’r casgliadau yma ar gael i unrhyw un sydd eisiau eu hastudio, ac mae’r archif ar agor i bawb. Dyma beth oedd ganddi i’w rannu – cofiwch droi’r is-deitlau ymlaen:

 

Llyfrgell Gangen a Threftadaeth Cathays

Ymunodd Katherine Whittington gyda ni nesaf, i ddangos beth sydd i’w ganfod yn Llyfrgell Gangen a Threftadaeth Cathays, sy’n agored i’r cyhoedd ac yn llawn adnoddau am hanes Caerdydd.

Mae eu casgliadau cyflawn o gopïau o’r Western Mail a’r South Wales Echo yn mynd mor bell yn ôl a’r 1860au – a maent yn ffynhonnell anhygoel sy’n dangos sut y mae cerddoriaeth boblogaidd wedi bod yn rhan o hanes cymdeithasol de Cymru.

woman with short hair holds a copy of a newspaper article, it is a tabloid-style article about the singer Charlotte Church, probably printed around the 2000s

Cerddoriaeth yn y wasg: Katherine yn dangos esiampl i ni o’r casgliad Western Mail

Er enghraifft, mae’r toriadau yma, am y gantores Charlotte Church, yn ddogfennau dadlennol, sy’n dangos sut yr oedd y wasg yn trin merched ifanc a phobl enwog ar droad y 21 ganrif. Yn ogystal ag archifau corau lleol, mae gan y llyfrgell gasgliad anarferol o gerddoriaeth ar CD gan artistiaid lleol o bob math.

Os oes diddordeb ‘da chi mewn chwilota yn eu casgliadau, mae ‘na Ganllaw Adnoddau ar gael, sy’n rhoi rhagor o wybodaeth fanwl am y celfyddydau yn eu casgliadau.

Archifau Morgannwg

Daeth Rhian Diggins atom i gyflwyno casgliadau eang ac amrywiol Archifau Morgannwg, gan ddweud “O’n i’n siwr bod stwff cerddorol ‘da ni – ond unwaith i fi ddechre edrych, sylwais i fod shwt gymaint o stwff da ni!”

Ma casgliadau Archifau Morgannwg yn cynnwys archifau corau, gwyliau cerdd, cymanfaoedd a chyngherddau, yn ogystal â biliau llaw Cymraeg prydferth, cynlluniau ar gyfer neuaddau cerdd sydd wedi hen ddiflannu, a chofnodion Llys sy’n ymwneud â thrwyddedu cerddoriaeth ar draws y ddinas.

woman standing up near screen, talking to a group of people

Rhian yn trafod casgliadau Archifau Morgannwg

Ymysg yr uchafbwyntiau oedd casgliad y Bwrdd Glo Cenedlaethol, sy’n dangos hanes bywyd cerddorol cymunedau diwydiannol de Cymru, ac archif y Côr Cochion – côr protest enwog y ddinas, sydd i’w canfod hyd heddiw y tu allan i’r Farchnad ar benwythnosau.

Mae Archifau Morgannwg ar agor i bawb, a cewch fwy o fanylion am sut i ymweld ar eu gwefan.

Ysgol Gerdd, Prifysgol Caerdydd

Charity Dove yw Llyfrgellydd Cerdd y Brifysgol, sy’n gyfrifol am gasglu a gofalu am lyfrgell ymchwil yr Ysgol Gerdd. Er taw myfyrwyr sy’n defnyddio’r llyfrgell yn bennaf, mae hi hefyd ar agor i’r cyhoedd, a gellir ei defnyddio am ddim. Caiff y cyhoedd ddefnyddio’r llyfrgell i gael gafael ar wybodaeth am gyfansoddwyr, arddulliau cerddoriaeth, techneg offerynnol a chasgliad o waith clasurol ar CD.

Mae casgliadau’r llyfrgell hon yn adlewyrchu diddordebau ymchwil staff yr Ysgol Gerdd dros y blynyddoedd, felly mae ystod eang iawn o bynciau diddorol i’w canfod yno. Mae’r catalog wedi’i greu mewn ffordd sy’n ei wneud yn rhwydd iawn i ymchwilio yn ôl cyfansoddwr.

Llyfrgell BBC NOW

Ymunodd Eugene Monteith â ni o lyfrgell Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, sydd i’w chanfod ym Mae Caerdydd. Mae’r llyfrgell yn gofalu am sgorau cerddorfaol llawn ar gyfer cannoedd o symffonau a cherddoriaeth boblogaidd, ar gyfer defnydd cerddorfeydd proffesiynol y BBC. Roedd yn wych clywed am lyfrgell sydd yn gweinyddu cynulleidfa benodol iawn, a sy’n chwarae rhan allweddol yn niwylliant perfformio a darlledu cerddoriaeth glasurol i gynulleidfaoedd poblogaidd.

Yn ogystal â’r sgorau, mae’r llyfrgell yn gofalu am waith cyfansoddwyr Cymreig, sgorau llais sydd wedi’u casglu dros 35 mlynedd o gynnal cystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd, a chasgliad eang o sgorau cerddorfaol o draciau sain ffilm.

Making Music

a young man in jeans giving a talk in front of a brick wall

Iori Haugen yn trafod system ffeirio sgoriau wych Making Music

Daeth Iori Haugen i siarad gyda ni am waith Making Music yng Nghymru. Mae Making Music yn gorff eirioli sy’n hyrwyddo chwarae a dysgu cerddoriaeth mewn amser hamdden – o fandiau pres i unigolion.

Er nad oes casgliad eu hunain ganddynt, mae Making Music yn gweinyddu system ffeirio sgoriau ar draws y DU – ble gall unrhyw aelodau wneud cais am sgôr a’i benthyg gan gerddorfa neu fand sydd ddim yn eu defnyddio. Maen nhw hefyd yn ymgyrchu dros addysg gerddoriaeth mewn ysgolion, ac yn hyrwyddo chwarae cerddoriaeth o bob math.

Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd

archive photo of Morfydd Owen, a fair young woman with dark hair and dark eyes. Taken in the 1900s

Morfydd Owen. Bydd modd clywed rhai o’i gweithiau am y tro cyntaf eleni

Daeth Dr Peter Leech i drafod ei waith yn archwilio Archif Morfydd Owen yma yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau y Brifysgol, gyda Megan Auld. Mae’n nhw wedi bod yn ymchwilio cyfansoddiadau penodol gan Ms Owen – rhai oedd heb eu gorffen yn llawn pan fu farw yn 26 oed. Dyw’r cyfansoddiadau yma heb eu perfformio erioed o’r blaen.

Disgrifiodd Dr Leech y broses gerddorol ac academaidd o weithio gyda ‘sgetsys’ cerddorol – nodiant heb ei orffen yn llawn, sy’n aml wedi’i sgrifennu â llaw – i greu cerddoriaeth y mae modd ei berfformio heddiw. Canlyniad eu hymchwil yw bod modd perfformio’r gweithiau gan Ms Owen am y tro cyntaf erioed eleni – a gellir clywed y gerddoriaeth yma am y tro cyntaf mewn cyngerdd arbennig ar Ragfyr y 14eg.

Rhagor o wybodaeth am gyngerdd ‘Dathlu Morfydd’, Rhagfyr 14eg.

Tŷ Cerdd

Ymunodd Ethan Davies â ni i gyflwyno casgliad Tŷ Cerdd. Mae’r casgliad yma yn cynrychioli cyfoeth gwaith cyfansoddwyr Cymreig, a rhennir y dogfennau rhwng Aberystwyth a Bae Caerdydd. Gallwch ymweld â’r casgliad yng Nghaerdydd trwy wneud apwyntiad.

Mae’r casgliad a gedwir yn Aberystwyth yn cynnwys gweithiau unigryw gan gyfansoddwyr fel Grace Williams, Alun Hoddinott a llawer mwy – maent o dan ofal y Llyfrgell Genedlaethol. Yng Nghaerdydd mae casgliad eang o recordiadau a deunydd print ar thema cerddoriaeth a chyfansoddwyr Cymru.

Mae Ty Cerdd yn sefydliad sy’n hybu a dathlu cerddoriaeth Gymreig – yn ogystal â’r casgliad, maen nhw’n cynnig cyngor i gerddorion ar recordio a marchnata eu cerddoriaeth.

Amgueddfa Cymru

Rhannodd Jennifer Evans wybodaeth gyda ni am gasgliadau llyfrgell Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sydd ar agor i’r cyhoedd ar gais. Mae casgliadau cerddorol y llyfrgell yn cynnwys llyfrau lloffion sy’n olrhain hanes cynnar yr amgueddfa – gan gynnwys rhaglenni cyngherddau a ffotograffau o berfformiadau.

Yn ogystal â’u harchif sefydliadol, mae ganddynt gasgliad o archif Gwendoline a Margaret Davies, sy’n cynnwys rhaglenni o Wyl Gregynog, oedd yn gyrchfan i gyfansoddwyr a cherddorion enwog fel Gustav Holst a Vaughan Williams.

Soniodd Jennifer hefyd am yr archif sain a hanes llafar yn Sain Ffagan, sy’n llawn recordiadau o hanes cymdeithasol, a wnaethpwyd yn yr 20ed ganrif yn bennaf. Mae’r casgliad caneuon gwerin yn drysor, sy’n cynnwys recordiadau o bobl ar hyd a lled y wlad yn canu ar yr aelwyd. Yn y casgliad hwn ceir amrywiaeth o dafodieithoedd, alawon, caneuon gwerin, baledi ac emynau.

Cerddoriaeth yn yr Archif – Gwahoddiad

‘Dyn ni’n gobeithio bod ein crynodeb wedi ennyn eich diddordeb mewn archifau cerdd. Os oes chwant chwilota arnoch chi, gallwch ddefnyddio archifau.cymru a’r Hwb Archif i weld be’ sy’ mlaen yn eich ardal chi.

Hoffem ni ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd i ddigwyddiad Dinas Cân – diolch am rannu eich casgliadau gyda ni! Roedd yn bleser cael clywed am amrywiaeth a dyfnder casgliadau cerddorol ein dinas.

Os ydych chi’n gerddor, gynhyrchwr neu berfformiwr, a fe hoffech chi ddod i ddigwyddiad tebyg yn y dyfodol – cysylltwch â ni. Rydym ni’n barod i’ch croesawu yma yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau’r Brifysgol – felly os hoffech chi ymweld, dyma ragor o wybodaeth: ymweld â Chasgliadau Arbennig ac Archifau.

City of Song: A Guide to Music Archives and Libraries in Cardiff

Cardiff may be the UK’s most musical city: in addition to over 30 live music venues, it is home to some incredible music archives – from unique, original compositions and ancient volumes to newspaper cuttings of Tom Jones’ tabloid exploits.

To celebrate our diverse music heritage, we invited experts and enthusiasts from all over the city, to share their work and collections, as part of Explore Archives Week.

From cantatas to colliery choirs, Grace Williams to Charlotte Church – we got a glimpse into how music has been a part of the fabric of Cardiff for centuries. Here’s a roundup of what we found out:

Cardiff University Special Collections and Archives

First up was Alison Harvey, who gave us a rundown of what we have here at our own Special Collections and Archives. These collections are available for anyone to study, and the archives are open to all. Here’s what she had to share – make sure to turn subtitles on:

Cathays Branch and Heritage Library

Katherine Whittington joined us next, showcasing what they have in store at Cathays Branch and Heritage Library, which is open to the public and full of resources about the history of Cardiff.

Its extensive collection of the Western Mail and South Wales Echo go back to the 1860s – and so provide an incredible insight into how music has been part of south Wales’ social history for generations.

woman with short hair holds a copy of a newspaper article, it is a tabloid-style article about the singer Charlotte Church, probably printed around the 2000s

Music in the press: Katherine shows us an example from the Western Mail collection

For example, these cuttings, about the singer Charlotte Church, give an insight into how young women and celebrity were treated by the press at the turn of the 21st century. In addition to the archives of local choirs and groups, the library holds a quirky collection of CDs by local artists.

Anyone interested in delving into their musical collections can use their Performing Arts Resource Guide, available on site, which goes into fuller detail about what there is to discover.

Glamorgan Archives

Rhian Diggins presented the vast and varied musical collections of Glamorgan Archives, saying “I was sure we had something about music – but then when we started looking: there is just so much stuff!”

Glamorgan Archives’ collections vary from documents from choirs, music festivals, cymanfaoedd and concerts, to beautiful Welsh-language playbills, planning documents for long-demolished music venues and court records regarding the licensing of live music in the city.

woman standing up near screen, talking to a group of people

Rhian talks us through Glamorgan Archives’ musical collections

Highlights included the National Coal Board collection, which shows the musical life of south Wales’ industrial communities, and the Côr Cochion archive, which detail the long history of Cardiff’s famous protest choir.

Glamorgan Archives are open to all, and you can find out more about how to visit on their website.

School of Music, University of Cardiff

Charity Dove is the University’s Music Librarian, and is responsible for building and maintaining the School of Music’s research library. While it is predominantly used by students, it is open to the public to use, and free. Members of the public can use the library to access information about composers, styles of music, instrumental instruction and access their collection of classical repertoire on CD.

Its collections are dynamic – they reflect the research interests of staff at the University over the years, and so a wide variety of topics is covered in its collections. The library’s catalogue has been designed to make it easy to navigate by composer, and it also holds a number of facsimile copies of important or noteworthy compositions.

BBC NOW Library

Eugene Monteith joined us from BBC National Orchestra of Wales, which has its library based in Cardiff Bay. The library, which holds full orchestral scores for hundreds of symphonies and popular music, is for the use of the BBC’s professional orchestras. It was great to hear about a library with a very specific, crucial role to play in the performance and broadcast of music.

In addition to full scores, these are some smaller collections of Welsh composers’ work, as well as vocal scores collected over 35 years of hosting Cardiff Singer of the World, and an extensive collection of orchestral soundtrack arrangements.

Making Music

a young man in jeans giving a talk in front of a brick wall

Iori Haugen talks about the amazing score-swap system administered by Making Music

Iori Haugen talked to us about the work of Making Music in Wales. Making Music are an advocacy organisation for people who play music in their leisure time – from brass bands to individual players.

While they do not have collections of their own, they administer a vast array of musical scores, by enabling bands and orchestras all across the UK to borrow scores from one another, to learn and perform. This scheme is open to Making Music members. The organisation also campaigns for music education in schools, and promotes playing and performing music for pleasure.

Cardiff University School of Music

archive photo of Morfydd Owen, a fair young woman with dark hair and dark eyes. Taken in the 1900s

Morfydd Owen, whose later works will be performed for the first time this December

Dr Peter Leech was next to discuss his work, researching the Morfydd Owen Archive here at our University Special Collections and Archives, alongside scholar Megan Auld. They have been researching particular compositions by Ms Owen – these were ‘in progress’ when she passed away at 26, and so have never been performed – until now.

Dr Leech described the academic and musical process of working with musical ‘sketches’ – unfinished, handwritten notation – and creating performable music. The result of their research will be the debut performance of several works by Morfydd, which until this year, had only been seen by researchers studying individual documents.

You can hear these pieces, performed in public for the first time, by joining us at the ‘Celebrating Morfydd’ concert on December 14th.

Ty Cerdd

Ethan Davies presented Ty Cerdd’s library. Their collection is concerned with Welsh composers, and is split between Cardiff Bay and Aberystwyth – these collections are open to the public by appointment.

The collections in Aberystwyth are of unique composers’ scores, by Grace Williams, Alun Hoddinott and many more – these are cared for by the National Library of Wales. In Cardiff, they hold an extensive collection of recordings and printed material on the theme of Welsh music and composers.

Ty Cerdd is an organisation which promotes and celebrates music in Wales – in addition to library sources, they provide advice and support with recording, composing and disseminating music in Wales.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Jennifer Evans talked about the collections held in the library of National Museum Cardiff, which is open to the public by appointment. The library’s main musical collections centre around the early life of the National Museum – through scrapbooks kept by founding members of staff, recital programmes and photographs of events.

In addition to its institutional archive, the collection of Gwendoline and Margaret Davies is kept at the library, which includers concert programmes and handbills for the Gregynog Festival, which hosted luminaries such as Gustav Holst and Vaughan Williams.

Jennifer also mentioned the sound and oral history archive at St Fagans National Museum of History, which houses thousands of hours of social history recordings, mostly made in the 20th century. The folk music collection is an extensive archive of songs sung ‘ar yr aelwyd’ (at the hearth), and were often recorded in people’s homes across Wales. In these, you can hear the regional and musical variations for a huge repertoire of folk songs, ballads and hymns.

Music in the Archive – An Invitation

We hope our roundup has you curious about exploring music archives and collections, wherever you are – don’t forget, you can use archives.wales and the Archives Hub to find out more about what’s going on near you.

We’d like to say a huge thank you to all our Explore Archive contributors for coming to share their collections with us – it was a pleasure to hear about the diversity and depth of our city’s music collections.

If you’re a musician, producer or performer, and you’d like to attend a similar event in the future – let us know. We’re ready to welcome you here at Special Collections and Archives – so if you’d prefer to visit in your own time, here’s all you need to know: Visiting Special Collections and Archives.