Dathlu 50 mlynedd o Innovate Trust: Cartref Cefnogol cyntaf y DU

Mae Innovate Trust yn dathlu eu pen blwydd yn 50 eleni. Mae’r elusen annibynnol hon wedi newid bywydau nifer o bobl anabl ar draws y byd – a dechreuodd y cwbl yma, ym Mhrifysgol Caerdydd. Eleni, mae gwirfoddolwyr sy’n anabl wedi bod yn chwilota yn hanesion cynnar y sefydliad, i’w rhannu mewn arddangosfa newydd.

Swyddogaeth Innovate Trust yw i gefnogi oedolion gydag anableddau dysgu, anableddau corfforol, nam ar synnwyr neu gyflwr iechyd meddwl. Mae’n nhw’n cyflenwi gwasanaethau cartrefi cefnogol, yn ogystal â hyfforddiant, cyfleoedd gwaith a chyfleoedd i gymdeithasu.

Dechrau’r daith ar gyfer yr elusen oedd fel prosiect o’r enw ‘Cardiff Universities Social Services’, ac ers ei sefydlu, mae wedi datblygu i fod yn gorff yn hynod o ddylanwadol, sydd wedi brwydro dros hawliau ac urddas pobl anabl.

 

Dyddiau Cynnar 1967 – 1973

Ym 1967, penderfynodd grwp o fyfyrwyr o Gaerdydd herio’r drefn. Roedd ganddyn nhw ddamcaniaeth, y gallai pobl anabl ffynnu a byw’n annibynnol, petaent yn cael cefnogaeth addas.

Roedd cyfyngu pobl ag anableddau dysgu i ysbytai yn gyffredin iawn yn y cyfnod hwn. Roedd ‘sgandal Ysbyty Trelai’ yn y 1960au wedi datguddio bod gofal pobl anabl yng Nghaerdydd yn wael, ac yn gallu bod yn greulon. Damcaniaeth y myfyrwyr oedd y gallem ni, fel cymdeithas, wneud yn llawer gwell – a gyda hynny, ganed prosiect C.U.S.S..

Gweithiodd gwirfoddolwyr C.U.S.S. gyda 25 o oedolion gydag anableddau dysgu oedd yn byw yn Ysbyty Trelai. Darparodd y prosiect dripiau dydd, cyfleon hyfforddi, a chyfleon i gymdeithasu.

Llun du a gwyn o ddau ddyn, eu dwylo'n cyffwrdd. Mae'n nhw'n gwenu ac yn edrych yn hapus

Prof Jim Mansell, CBE, un o hoelion wyth y prosiect, gyda John O’Brien (1953-2011). John oedd un o’r bobl gynta i ymuno â chartref cefnogol CUSS. Yn Ysbyty Trelai, roedd ganddo enw drwg fel dyn ifanc byr-ei-dymer, a fyddai’n ‘creu trwbwl’. Mae ei ffrindiau a’i gyd-weithwyr yn Innovate Trust yn ei gofio fel dyn addfwyn ac amyneddgar, oedd yn meddu ar synnwyr digrifwch hoffus.

 

“Creu Trwbwl” – neu ddysgu sgiliau newydd?

Roedd y prosiect yn llwyddiant, a roedd nifer o drigolion yr ysbyty yn teimlo’n fwy hyderus ac annibynnol. Un diwrnod, penderfynodd dau ddyn ifanc oedd wedi bod yn rhan o’r prosiect, eu bod am fynd i nofio – a gadael yr ysbyty gyda’i gilydd i ymweld â’r pwll lleol.

Fe welodd nyrs nad oedd ar ddyletswydd nhw yn cerdded, a dychwelodd nhw i’r ysbyty, ble cawson nhw bryd o dafod. Yn dawel bach, roedd gwirfoddolwyr prosiect C.U.S.S. yn falch iawn o glywed bod y ddau ohonynt wedi cyrraedd mor bell ar eu pennau’u hunain.

 

Cartref Cefnogol Cyntaf Prydain – 1974

Wrth astudio effeithiau’r fenter gyntaf, teimlai’r myfyrwyr y gallent wneud mwy i wella ansawdd bywyd pobl ag anableddau dysgu.

Wedi cryn baratoi, lansiwyd y Cartref Cefnogol cyntaf yn y DU, gyda chefnogaeth gan Gyngor Caerdydd ac Ysbyty Trelai. Symudodd pump o oedolion ag anableddau dysgu o Ysbyty Trelai a thri o wirfoddolwyr oedd yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd i gartref yng Ngerddi Rhuthun yng Nghathays. Yn ystod y dydd, byddai’r tenantiaid yn mynychu canolfan hyfforddiant yn Nhrelai a byddai’r myfyrwyr yn mynychu eu darlithoedd.

Gan eu bod wedi eu cyfyngu i ysbyty am flynyddoedd, roedd angen cefnogaeth gychwynnol ar yr oedolion anabl, i’w galluogi i fyw yn annibynnol. Yn Ysbyty Trelai, doedden nhw byth yn cael cyfle i ddewis beth i fwyta, neu beth i wisgo – ond ar ôl cyfnod o addasu, dechreuodd yr oedolion arwain bywydau hapus, llawn, fel aelodau o gymuned.

Llun du a gwyn o ddyn ifanc gyda Syndrom Down's yn gwenu.

Alan oedd un o drigolion cyntaf y cartref cefnogol yng Ngerddi Rhuthun. Cafodd ei gyfyngu i ysbyty pan oedd yn fachgen bach. Trwy ei gyfraniad ef at y prosiect cartref cefnogol, fe dorrodd gwys newydd ar gyfer cymaint o bobl anabl, gan alluogi iddynt fyw bywydau llawn, hapus.

 

Y Stori yn Parhau – o Ysbytai i Gartrefi

Camau nesaf y prosiect oedd i’r myfyrwyr godi ymwybyddiaeth o lwyddiant y Cartref Cefnogol, trwy gyhoeddi adroddiadau ac ymchwil, a rhannu eu gwaith gydag awdurdodau lleol, ysbytai a phrifysgolion. Wrth i’r elusen dyfu yn ei maint a’i henw da, symudwyd y Cartref Cefnogol i leoliad sefydlog ar Ffordd y Brenin yn Nhreganna, ac agorwyd rhagor o gartrefi tebyg, wedi’u hariannu gan y Swyddfa Gymreig.

Ym 1977, agorodd yr elusen Ganolfan Gofal Seibiant i oedolion gydag anableddau dysgu oedd yn byw gyda’u rhieni. Roedd y ganolfan yn darparu seibiant i bobl anabl a gofalwyr, a mae dal ar agor heddiw.

Ym 1981, agorodd Gyngor Caerdydd adran newydd, er mwyn dyblygu ac ehangu y model ‘Cartref Cefnogol’, gan agor nifer o gartrefi tebyg. Erbyn 1983, lansiodd y Swyddfa Gymreig ‘Strategaeth datblygu gwasanaethau i bobl gyda handicap meddyliol ar gyfer Cymru gyfan’. Roedd yn ymateb i’r adroddiadau am gam-drin yn Ysbyty Trelai yn y 1960au – a’r adroddiad yn cymell awdurdodau lleol i atal rhag cyfyngu pobl anabl i ysbytai, ac i ddefnyddio model Cartref Cefnogol C.U.S.S. yn ei le.

 

Arloesi Gofal Lles

Dros y blynyddoedd, gweithiodd C.U.S.S. gydag awdurdodau lleol dros Gymru, i’w cefnogi wrth iddynt agor Cartrefi Cefnogol – gan roi cyngor ar sut i osod gwasanaethau newydd yn eu lle, a fyddai’n annog annibyniaeth ac urddas pobl anabl.

Newidiodd yr elusen ei henw i ‘Innovate Trust’ yn 2001, a mae’n parhau i arloesi heddiw: gan ddatblygu asiantaeth recriwtio arbennig i bobl anabl, creu busnes arlwyo i greu cyfleon gwaith i bobl anabl, a rhaglenni hyfforddiant ar gyfer pobl anabl sy’n diddori mewn gwaith amgylcheddol a threulio amser yn yr awyr agored.

Yn 2017, gweithiodd yr elusen ar y cyd â NESTA, i archwilio sut y gallai technolegau clyfar gael eu defnyddio i gefnogi pobl ag anableddau dysgu. Gwobrwywyd y prosiect, ac arweiniodd yr ymchwil at ddarparu technoleg clyfar i 197 o unigolion sy’n derbyn cefnogaeth gan yr elusen ar draws de Cymru.

Ffotograff o arddangosfa gyda phaneli a gwrthrychau mewn cesys

Mae 50 Mlynedd o Innovate Trust yn archwilio hanes cudd gofal lles. Mae’n olrhain stori grwp bychan o bobl anabl a myfyrwyr yn y 1960, a symbylodd newid byd, yn sut y mae’r sector feddygol a chymdeithas yn trin pobl anabl.

Diolch i gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, gweithiodd gwirfoddolwyr gydag amrywiaeth o anableddau dysgu i archwilio hanes anhygoel yr elusen – gan ymchwilio dogfennau, recordio cyfweliadau a sefydlu cofnodion parhaol mewn archifdai lleol. I gydnabod gwreiddiau’r prosiect ym Mhrifysgol Caerdydd, rhoddwyd archif gynnar ac adroddiadau’r prosiect i Gasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd, ble gall unrhyw un ddod i’w darllen.

Mae’r arddangosfa ’50 mlynedd o’r Innovate Trust’ i’w gweld yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd, Llyfrgell y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Rhodfa Colum, CF10 3EU. Os hoffech chi siarad yn uniongyrchol ag aelod o Innovate Trust, cysylltwch â Kieran Vass.

Diolch i Innovate Trust am gyflenwi lluniau ac ymchwil i greu’r blog hwn.

Advertisements

Celebrating 50 years of Innovate Trust: the amazing history of the UK’s first supported living home

Innovate Trust celebrates its 50th birthday this year. This independent charity, which has changed the lives of disabled people across the world, started right here, at Cardiff University. This year, volunteers with disabilities have delved into the charity’s humble beginnings, and are sharing its story through a new exhibition.

Innovate Trust – which started its life as ‘Cardiff Universities Social Services’ – works with adults with learning disabilities, mental health conditions, physical disabilities or sensory impairments in South Wales. They provide supported living services, as well as careers training, opportunities for work and socialising.

Starting as a trailblazing student project known as ‘C.U.S.S.’, it has since become one of the most influential charities of its kind – setting the standard world-wide for providing dignity and agency to people with learning disabilities.

 

Early Days 1967 – 1973

In 1967, a group of students at Cardiff University decided to challenge the status quo. They believed that, with the right support, people with learning disabilities could lead independent lives.

A lifetime of hospitalisation was a common occurrence for people with learning disabilities at the time. The ‘Ely Hospital Scandal’ had revealed that adults with learning disabilities in Cardiff were subject to poor care and cruelty. The students set out to prove that, as a society, we could do better – and the C.U.S.S. project was born.

Cardiff Universities Social Services, or C.U.S.S., volunteers worked supporting 25 adults with learning disabilities at Ely Hospital. The project provided days out, opportunities to learn new skills, and acted as a social contact.

Two men sit side by side, their hands overlapping. They are both smiling and looking happy

Prof Jim Mansell CBE, founding member of CUSS, with John O’Brien (1953 – 2011). John was one of the first people to join the CUSS group home project. In Ely Hospital, he had a reputation as short-tempered ‘trouble-maker’. His friends and colleagues at Innovate Trust remember him as a ‘patient and charming man’ with a ‘first class sense of humour’.

 

A Daring Escape

Two of the participants, emboldened and encouraged by what they’d learned through the project, decided to leave the hospital grounds on their own, to go swimming in the local pool.

When they were spotted by an off-duty nurse, the two were immediately returned to the hospital – and given a telling off. The student volunteers, however, felt secretly proud that the hospital’s residents had managed to get so far on their own.

 

The UK’s First Group Home – 1974

Following the success of the early volunteering project, the students felt more could be done to improve the lives of those with learning disabilities.

After much planning and preparation, the students worked with Cardiff Council and Ely Hospital to open the UK’s first group home. Five adults with learning disabilities from the hospital and three student volunteers moved in to a home in Rhuthin Gardens, Cathays. During the day, the group home tenants would spend their time at Trelai adult training centre, and the students attended lectures.

Black and white photograph of a man called Alan, who has Down's Syndrome. He looks happy.

Alan was one of the first inhabitants of the supported living home in Rhuthin Gardens. He had been confined to hospital since he was a young boy, and his participation in the group home project paved the way for better care for countless disabled people, enabling them to live full, happy lives.

Having been hospitalised for a number of years, each of the adults with disabilities were provided with basic support in learning to live independently. At Ely Hospital, they had not been afforded the opportunity to cook for themselves, to choose their clothes – after a short period of adjustment, the project participants found themselves leading happy, full lives as members of a community.

 

Further Development – from Hospitals to Homes

After the success of the group home experiment, the students spent the next few years raising awareness of the Group Home model – publishing research and reports, and sharing their work with local authorities, hospitals and universities. As it grew in its scope and reputation, the charity was able to relocate to a more sustainable property on King’s Road in Cardiff, and to open more group homes, funded by the Welsh Office.

In 1977, the charity also opened a respite centre for adults with learning disabilities who lived with their families. This home was used to provide a break for carers and adults with learning disabilities, and remains open to this day.

In 1981 Cardiff Council opened a new department, aimed at replicating and extending the Group Home project, opening a number of supported living homes. By 1983, the Welsh Office launched an ‘All Wales strategy for the development of Services for mentally handicapped people’. Partly a response to the Ely Hospital scandal, the strategy required that local authorities move away from the mass institutionalisation of people with learning disabilities, and adopt the supported living model developed by C.U.S.S.

 

Innovation in Social Care

Over the next few years, C.U.S.S. worked to support local authorities across Wales to implement this plan, giving advice on how to set up new services, which would offer independence, agency and dignity to people with learning disabilities.

The charity changed its name to Innovate Trust in 2001, and continued to, well, innovate: developing a bespoke recruitment service, creating a business providing employment for people with learning disabilities, training programmes for disabled people interested in environmental work and spending time outdoors.

In 2017, Innovate Trust worked with NESTA to explore how smart technology might be used to support people with learning disabilities. The award-winning project resulted in the provision of smart devices to 197 individuals receiving support across south east Wales.

Photograph of small exhibition, with text panels, and objects in cases

50 Years of Innovate Trust explores the hidden history of social care. It tells the story of how a small group of disabled people and student volunteers in the 1960s paved the way for radical change in how disabled people are treated by the medical profession, and by society at large.

Thanks to support from the National Lottery Heritage Fund, volunteers with a range of learning abilities spent a year researching the organisation’s amazing history – researching documents, filming stories and establishing permanent records in local archives. As recognition of the organisation’s origins at Cardiff University, its early archives and reports were donated to the University’s Special Collections and Archives, where they can be accessed by anyone who wishes to read them.

The exhibition ‘50 Years of Innovate Trust‘ is on display at Cardiff University Special Collections and Archives, Arts and Social Studies Library, Colum Drive, CF10 3EU. If you would like to speak to a member of Innovate Trust, please contact Kieran Vass.

Published with thanks to the Innovate Trust for providing the research for this post.

Guest Post: The Cataloguing Apprentice

Today’s guest post comes from Emily Jones, a student in the ENCAP Project Management module. For her project, Emily catalogued the several editions of Milton’s works in the Cardiff Rare Book Collection.

Cataloguing. A word, that I have to admit, I did not know the definition of. What started as a requirement for a university module, concluded with a new found appreciation of books and librarians alike. Back in November, I nervously entered the Special Collections Library anxiously awaiting my first ‘cataloguing for beginners’ session. In my naivety, I believed that cataloguing involved a paper and pen and a very extensive list of old books. Oh, how wrong was I. As soon as I was taken into the ‘stacks’ and inhaled the scent of deliciously old and rare books, I knew I was home.

After browsing the collection, we soon came to the conclusion that the John Milton section was ready to be catalogued, and I, for one, was more than excited to start cataloguing them.

Having now completed 50 hours of cataloguing, I can firmly say that cataloguing a book is so much more than taking note of its name and author. I know now that to be a cataloguer requires expertise and so much patience. But, luckily, for me, I had a cataloguing teacher that was an expert and Christine just so happened to be very patient – the cataloging journey had officially begun.

Book_cushion

This 1779 edition of Paradise Lost rests on a shaped pillow to protect the fragile binding and to hold the book at a comfortable viewing angle.

I arrived once again to the special collections library and awaited instruction. I was shown to a desk and a laptop. Christine then brought in a book that looked more fragile than broken glass. I was terrified to breathe near this book let alone touch it! I felt weirdly sorry for this little book with its worn pages and cracked spine. But, I digress. I was there to catalogue and not make emotional connections with the books. But best of all, I was given a book pillow to use. Yes reader(s), I was given a pillow for my book. A book pillow. Wild! However, before placing any book on it, there had to be a mandatory karate chop to the middle of the cushion to create a properly angled resting place for the spine of these veteran pages. My first task of the day, however, was to make note of the title, which was not as easy as one might think. You have to categorise the main part of the title (which in most cases is ‘Paradise Lost’) and then you take down the rest. Luckily for me, I love a strict system. There is a definite logic to cataloguing, and I am slowly getting it. On the rare occasion when I do get the format right it’s strangely satisfying. There is no denying that cataloguing is a skill – I just hope that one day it’s a skill that I can fully master.

When you get into the rhythm of cataloguing it is quite easy to become mechanic. Though I endeavoured to stay present, the continuous process of the cataloguing form made it easy to forget that these books have seen so much and in a way, lived a life. Until that is, I came across a lovely edition of Paradise Lost.

 

 Transcribed these pages read as:

John Fletcher second son of Joseph & Elizabeth born Friday 28th September 1759 at three O’clock in the afternoon or seven minutes after

Elizabeth Fletcher first daughter of the above Joseph & Elizabeth born on Tuesday morning the 4th August. 1761 at 6 Oclock

1802 February the 8th on Monday morning Mrs Vernon departed this life about 5 Oclock

John Fletcher died Friday the 13th July 1764 three quarters past four Oclock in the afternoon

This book then, had not only lived a life but, in it recorded the lives (and deaths) of its owners. I, for one, am glad that through the preservation and cataloguing work of Cardiff University this wonderful book, and the history that it holds, has been saved and is now searchable for generations to come. What a great thought.

What an experience this has been. From day one though, I have enjoyed every minute. I didn’t even know what ‘cataloguing’ meant when I started, but now I know, I have learned that it is oh so much more than making a boring old list. Each book had its own history, its own story, if you will. Each book also had an owner, that either subtly made it known or scribbled it on every page. Some books even had their own special stamp printed for the occasion.  Other owners even felt that the book was so important it became a location for their family history to reside – where births and deaths were recorded and passed down through the generations.

Nevertheless, my fifty hours are up, and my portfolio is full. This may be the end of this particular university module, but somehow, I don’t think that this is my last foray into the world of cataloguing as I am just not ready to leave it behind, just yet.

Cataloguer out.

Em.

Guest post: Daisy Ashford’s The Young Visiters: A Forgotten Bestseller

In today’s guest post, recent PhD graduate Lauren O’Hagan shares a recent discovery from the Janet Powney Collection of Children’s Literature.

For the past month, I have been helping to catalogue the Janet Powney Collection in Cardiff University’s Special Collections and Archives. Having worked extensively with the collection as part of my PhD research, I was very excited to have the opportunity to reacquaint myself with the wonderful Victorian and Edwardian children’s books that it comprises. As I sifted through the familiar colourful volumes with their decorative lettering and pictorial cloth covers, enjoying the pleasant scent unique to old books, I felt like I was reencountering old friends. That was until I came across an intruder, a strange trespasser that seemed out of place in a collection largely made up of religious novels that were given as prize books to the working-class children of nineteenth- and early twentieth-century Britain.

The book stood at just 7” in height. It boasted quarter black cloth covers with marbled paper on its boards and a printed spine label: all characteristics of early publisher’s bindings (1820s-1840s) or temporary bindings. Inside, the text was printed on heavy wove paper with deckle edges, suggesting that the volume was, indeed, a product of the early nineteenth century. However, to my surprise, the front of the book clearly stated “Reset, 111th thousand Nov. 1919” meaning that 111,000 copies had been printed by November 1919. How could this be?

YV_Cover&Edges

The binding and paper are in a style reminiscent of early 19th century books.

With the appearance of machine-made paper in the nineteenth century, the deckle edge (which is only found on handmade paper) gradually came to be seen as a status symbol. This tradition carried forward into the twentieth century when many presses advertised two versions of the same book: one with smooth trimmed edges and a higher-priced deckle version. Could this desire for prestige explain the unusual pages of the book? Perhaps so.

YV_inscription

The only clue to the book’s provenance is this cryptic inscription.

But what about the binding itself? Now able to discount the fact that the book was an early publisher’s binding, the question arose that if the book was, indeed, a temporary binding, why did its owner never get it rebound? The longevity of temporary bindings was certainly underestimated, as attested by the survival of so many books with temporary bindings in special collections. Could the high quality of the temporary binding expound why the owner chose to keep it that way? Or perhaps they lacked the money to take the book to a binder and have it bound to match their own personal library. Unfortunately, the cryptic inscription on its front free endpaper – ‘Nora Xmas 1919 from “46”‘ – meant that no supporting information from census records about the socioeconomic status of the giver or recipient could be used to support this theory.

YV_dustjacket

Illustrated dust jacket, from a copy for sale by James Cummins Booksellers.

It was not until I carried out further research on book history and antiquarian booksellers’ websites that I was able to solve this conundrum. These websites revealed that the volume was, in fact, originally issued with a dustjacket bearing a decorative illustration in grey and red. The copy in Special Collections clearly lacks this dustjacket, which offers some suggestion as to why the covers beneath are so uncharacteristically plain in appearance. Priced at 3 shillings and 6 pence (roughly £7.64), the book sat at the lower end of the market. Therefore, it is possible that all its ‘antiquarian’ features served to attract potential buyers who viewed the book in shops by making it look more valuable than it actually was.

Having resolved the mystery of the book’s uncharacteristic appearance, its frontispiece presented me with a new puzzle. It showed a photograph of a little girl with the caption ‘the author’. “The author?” I thought to myself. “How can that be?” Yet, as I dug into the story behind the book, it became apparent that yes indeed, the author was just a little girl: Daisy Ashford wrote The Young Visiters, or Mister Salteena’s Plan when she was just nine years old.

YV_frontispiece

The author was just nine years old when she wrote The Young Visiters.

The Young Visiters is a society novel that parodies upper-class society in late Victorian England. It tells the story of Alfred Salteena, “an elderly man of 42”, who strives to become a gentleman in order to win the love of Ethel Monticue. Despite his best efforts, Ethel ends up marrying Bernard Clark, a real gentleman, thus breaking Alfred’s heart.

YV_manuscript

A facsimile of the original manuscript.

The novel was written by nine-year-old Ashford in 1890 in a school exercise book. The book lay forgotten in a drawer for many years until 1917 when Ashford rediscovered it and lent it to her friend, Margaret Mackenzie, who was recovering from an illness. Mackenzie passed on the book to Frank Swinnerton who worked as a reader for the publishing house Chatto and Windus. Swinnerton was so enthusiastic about the book’s raw innocence and naiveté that the publishing house immediately agreed to publish it almost exactly as it had been written. After hearing about this child prodigy, J.M. Barrie put himself forward to write the book’s preface.

In early 1919, The Young Visiters was released, complete with its childish spelling mistakes, grammatical errors, single-paragraph chapters and, of course, a preface by the distinguished J.M. Barrie. All of these factors contributed to the book’s massive success. In no time at all, it became a bestseller, reprinted eighteen times in its first year alone. The New York Times described it as “one of the most humorous books in literature.”

YV_impressions

The novel was so successful that it was reprinted more than sixteen times and sold more than 111,000 copies in its first year.

In 1920, a stage play of the novel was written by Mrs George Norman and Margaret Mackenzie and first performed in London before transferring to New York shortly after. The play was praised strongly by critics, with Alexander Woolcott of The New York Times stating that “probably no novel was ever so reverently dramatized since the world began.” For some time, the book’s title even became a witty way in which to criticise other works of a naïve style. Edmund Wilson most famously referred to F. Scott Fitzgerald’s This Side of Paradise as “a classic in a class with The Young Visiters” in a bid to make fun of his childish writing style.

Over time, the book faded in popularity. This was largely due to a rumour that circulated, which claimed that it was an elaborate literary hoax and that J.M. Barrie himself was the real author. During the late 1960s, the book was rediscovered and a musical was produced by Michael Ashton and Ian Kellam. It resurfaced again in 1984 when a feature-length film starring Tracey Ullman and John Standing was released. In 2003, a television film version of the book starring Jim Broadbent, Lyndsey Marshal and Hugh Laurie was made by the BBC. However, The Young Visiters still remains widely unknown to even the most avid readers.

Shortly after the publication of The Young Visiters in 1919, a volume including some of Ashford’s other writings was released, the last of which, The Hangman’s Daughter, was written when she was fourteen. Ashford produced no other work in her lifetime. Instead, she led a quiet life in Reepham where she ran the King’s Arm Hotel with her husband James Devlin. Much speculation has taken place regarding why Ashford stopped writing. The most likely answer has been that she simply grew up.

Now largely forgotten, The Young Visiters was a record-breaking novel in its day, selling just as many copies as the better known My Man Jeeves by P.G. Wodehouse and The Moon and Sixpence by W. Somerset Maugham, also released in the same year. Behind those unassuming covers of the little volume held in Special Collections lies a tale of genius and marvel, surprise and wonder, innocence and amusement. It just goes to show: you can never judge a book by its cover.

Dinas Cân: Cerddoriaeth, Archifau a Llyfrgelloedd yng Nghaerdydd

Efallai taw Caerdydd yw dinas fwyaf cerddorol y DU. Yn ogystal â dros 30 o glybiau a neuaddau cerddoriaeth fyw, mae’r ddinas yn gartre i gasgliadau cerddorol hollol anhygoel – o gyfansoddiadau gwreiddiol a chyfrolau hynafol, i doriadau papur newydd am ‘nose jobs’ Tom Jones.

I ddathlu diwylliant cerdd cyfoethog Caerdydd, fe ddaeth arbenigwyr ac archifwyr y ddinas at ei gilydd i rannu eu gwaith a’u casgliadau, fel rhan o Wythnos Archwilio Archifau.

O gantatas i gorau pwll glo, Grace Williams in Charlotte Church – fe gawsom flas ar gasgliadau cerdd Caerdydd, a chael golwg ar sut y mae cerddoriaeth wedi’i blethu yn rhan o hanes y ddinas ers canrifoedd.

Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd

Yn gyntaf, fe glywsom gan Alison Harvey, ein Archifydd fan hyn yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd. Mae’r casgliadau yma ar gael i unrhyw un sydd eisiau eu hastudio, ac mae’r archif ar agor i bawb. Dyma beth oedd ganddi i’w rannu – cofiwch droi’r is-deitlau ymlaen:

 

Llyfrgell Gangen a Threftadaeth Cathays

Ymunodd Katherine Whittington gyda ni nesaf, i ddangos beth sydd i’w ganfod yn Llyfrgell Gangen a Threftadaeth Cathays, sy’n agored i’r cyhoedd ac yn llawn adnoddau am hanes Caerdydd.

Mae eu casgliadau cyflawn o gopïau o’r Western Mail a’r South Wales Echo yn mynd mor bell yn ôl a’r 1860au – a maent yn ffynhonnell anhygoel sy’n dangos sut y mae cerddoriaeth boblogaidd wedi bod yn rhan o hanes cymdeithasol de Cymru.

woman with short hair holds a copy of a newspaper article, it is a tabloid-style article about the singer Charlotte Church, probably printed around the 2000s

Cerddoriaeth yn y wasg: Katherine yn dangos esiampl i ni o’r casgliad Western Mail

Er enghraifft, mae’r toriadau yma, am y gantores Charlotte Church, yn ddogfennau dadlennol, sy’n dangos sut yr oedd y wasg yn trin merched ifanc a phobl enwog ar droad y 21 ganrif. Yn ogystal ag archifau corau lleol, mae gan y llyfrgell gasgliad anarferol o gerddoriaeth ar CD gan artistiaid lleol o bob math.

Os oes diddordeb ‘da chi mewn chwilota yn eu casgliadau, mae ‘na Ganllaw Adnoddau ar gael, sy’n rhoi rhagor o wybodaeth fanwl am y celfyddydau yn eu casgliadau.

Archifau Morgannwg

Daeth Rhian Diggins atom i gyflwyno casgliadau eang ac amrywiol Archifau Morgannwg, gan ddweud “O’n i’n siwr bod stwff cerddorol ‘da ni – ond unwaith i fi ddechre edrych, sylwais i fod shwt gymaint o stwff da ni!”

Ma casgliadau Archifau Morgannwg yn cynnwys archifau corau, gwyliau cerdd, cymanfaoedd a chyngherddau, yn ogystal â biliau llaw Cymraeg prydferth, cynlluniau ar gyfer neuaddau cerdd sydd wedi hen ddiflannu, a chofnodion Llys sy’n ymwneud â thrwyddedu cerddoriaeth ar draws y ddinas.

woman standing up near screen, talking to a group of people

Rhian yn trafod casgliadau Archifau Morgannwg

Ymysg yr uchafbwyntiau oedd casgliad y Bwrdd Glo Cenedlaethol, sy’n dangos hanes bywyd cerddorol cymunedau diwydiannol de Cymru, ac archif y Côr Cochion – côr protest enwog y ddinas, sydd i’w canfod hyd heddiw y tu allan i’r Farchnad ar benwythnosau.

Mae Archifau Morgannwg ar agor i bawb, a cewch fwy o fanylion am sut i ymweld ar eu gwefan.

Ysgol Gerdd, Prifysgol Caerdydd

Charity Dove yw Llyfrgellydd Cerdd y Brifysgol, sy’n gyfrifol am gasglu a gofalu am lyfrgell ymchwil yr Ysgol Gerdd. Er taw myfyrwyr sy’n defnyddio’r llyfrgell yn bennaf, mae hi hefyd ar agor i’r cyhoedd, a gellir ei defnyddio am ddim. Caiff y cyhoedd ddefnyddio’r llyfrgell i gael gafael ar wybodaeth am gyfansoddwyr, arddulliau cerddoriaeth, techneg offerynnol a chasgliad o waith clasurol ar CD.

Mae casgliadau’r llyfrgell hon yn adlewyrchu diddordebau ymchwil staff yr Ysgol Gerdd dros y blynyddoedd, felly mae ystod eang iawn o bynciau diddorol i’w canfod yno. Mae’r catalog wedi’i greu mewn ffordd sy’n ei wneud yn rhwydd iawn i ymchwilio yn ôl cyfansoddwr.

Llyfrgell BBC NOW

Ymunodd Eugene Monteith â ni o lyfrgell Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, sydd i’w chanfod ym Mae Caerdydd. Mae’r llyfrgell yn gofalu am sgorau cerddorfaol llawn ar gyfer cannoedd o symffonau a cherddoriaeth boblogaidd, ar gyfer defnydd cerddorfeydd proffesiynol y BBC. Roedd yn wych clywed am lyfrgell sydd yn gweinyddu cynulleidfa benodol iawn, a sy’n chwarae rhan allweddol yn niwylliant perfformio a darlledu cerddoriaeth glasurol i gynulleidfaoedd poblogaidd.

Yn ogystal â’r sgorau, mae’r llyfrgell yn gofalu am waith cyfansoddwyr Cymreig, sgorau llais sydd wedi’u casglu dros 35 mlynedd o gynnal cystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd, a chasgliad eang o sgorau cerddorfaol o draciau sain ffilm.

Making Music

a young man in jeans giving a talk in front of a brick wall

Iori Haugen yn trafod system ffeirio sgoriau wych Making Music

Daeth Iori Haugen i siarad gyda ni am waith Making Music yng Nghymru. Mae Making Music yn gorff eirioli sy’n hyrwyddo chwarae a dysgu cerddoriaeth mewn amser hamdden – o fandiau pres i unigolion.

Er nad oes casgliad eu hunain ganddynt, mae Making Music yn gweinyddu system ffeirio sgoriau ar draws y DU – ble gall unrhyw aelodau wneud cais am sgôr a’i benthyg gan gerddorfa neu fand sydd ddim yn eu defnyddio. Maen nhw hefyd yn ymgyrchu dros addysg gerddoriaeth mewn ysgolion, ac yn hyrwyddo chwarae cerddoriaeth o bob math.

Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd

archive photo of Morfydd Owen, a fair young woman with dark hair and dark eyes. Taken in the 1900s

Morfydd Owen. Bydd modd clywed rhai o’i gweithiau am y tro cyntaf eleni

Daeth Dr Peter Leech i drafod ei waith yn archwilio Archif Morfydd Owen yma yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau y Brifysgol, gyda Megan Auld. Mae’n nhw wedi bod yn ymchwilio cyfansoddiadau penodol gan Ms Owen – rhai oedd heb eu gorffen yn llawn pan fu farw yn 26 oed. Dyw’r cyfansoddiadau yma heb eu perfformio erioed o’r blaen.

Disgrifiodd Dr Leech y broses gerddorol ac academaidd o weithio gyda ‘sgetsys’ cerddorol – nodiant heb ei orffen yn llawn, sy’n aml wedi’i sgrifennu â llaw – i greu cerddoriaeth y mae modd ei berfformio heddiw. Canlyniad eu hymchwil yw bod modd perfformio’r gweithiau gan Ms Owen am y tro cyntaf erioed eleni – a gellir clywed y gerddoriaeth yma am y tro cyntaf mewn cyngerdd arbennig ar Ragfyr y 14eg.

Rhagor o wybodaeth am gyngerdd ‘Dathlu Morfydd’, Rhagfyr 14eg.

Tŷ Cerdd

Ymunodd Ethan Davies â ni i gyflwyno casgliad Tŷ Cerdd. Mae’r casgliad yma yn cynrychioli cyfoeth gwaith cyfansoddwyr Cymreig, a rhennir y dogfennau rhwng Aberystwyth a Bae Caerdydd. Gallwch ymweld â’r casgliad yng Nghaerdydd trwy wneud apwyntiad.

Mae’r casgliad a gedwir yn Aberystwyth yn cynnwys gweithiau unigryw gan gyfansoddwyr fel Grace Williams, Alun Hoddinott a llawer mwy – maent o dan ofal y Llyfrgell Genedlaethol. Yng Nghaerdydd mae casgliad eang o recordiadau a deunydd print ar thema cerddoriaeth a chyfansoddwyr Cymru.

Mae Ty Cerdd yn sefydliad sy’n hybu a dathlu cerddoriaeth Gymreig – yn ogystal â’r casgliad, maen nhw’n cynnig cyngor i gerddorion ar recordio a marchnata eu cerddoriaeth.

Amgueddfa Cymru

Rhannodd Jennifer Evans wybodaeth gyda ni am gasgliadau llyfrgell Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sydd ar agor i’r cyhoedd ar gais. Mae casgliadau cerddorol y llyfrgell yn cynnwys llyfrau lloffion sy’n olrhain hanes cynnar yr amgueddfa – gan gynnwys rhaglenni cyngherddau a ffotograffau o berfformiadau.

Yn ogystal â’u harchif sefydliadol, mae ganddynt gasgliad o archif Gwendoline a Margaret Davies, sy’n cynnwys rhaglenni o Wyl Gregynog, oedd yn gyrchfan i gyfansoddwyr a cherddorion enwog fel Gustav Holst a Vaughan Williams.

Soniodd Jennifer hefyd am yr archif sain a hanes llafar yn Sain Ffagan, sy’n llawn recordiadau o hanes cymdeithasol, a wnaethpwyd yn yr 20ed ganrif yn bennaf. Mae’r casgliad caneuon gwerin yn drysor, sy’n cynnwys recordiadau o bobl ar hyd a lled y wlad yn canu ar yr aelwyd. Yn y casgliad hwn ceir amrywiaeth o dafodieithoedd, alawon, caneuon gwerin, baledi ac emynau.

Cerddoriaeth yn yr Archif – Gwahoddiad

‘Dyn ni’n gobeithio bod ein crynodeb wedi ennyn eich diddordeb mewn archifau cerdd. Os oes chwant chwilota arnoch chi, gallwch ddefnyddio archifau.cymru a’r Hwb Archif i weld be’ sy’ mlaen yn eich ardal chi.

Hoffem ni ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd i ddigwyddiad Dinas Cân – diolch am rannu eich casgliadau gyda ni! Roedd yn bleser cael clywed am amrywiaeth a dyfnder casgliadau cerddorol ein dinas.

Os ydych chi’n gerddor, gynhyrchwr neu berfformiwr, a fe hoffech chi ddod i ddigwyddiad tebyg yn y dyfodol – cysylltwch â ni. Rydym ni’n barod i’ch croesawu yma yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau’r Brifysgol – felly os hoffech chi ymweld, dyma ragor o wybodaeth: ymweld â Chasgliadau Arbennig ac Archifau.

City of Song: A Guide to Music Archives and Libraries in Cardiff

Cardiff may be the UK’s most musical city: in addition to over 30 live music venues, it is home to some incredible music archives – from unique, original compositions and ancient volumes to newspaper cuttings of Tom Jones’ tabloid exploits.

To celebrate our diverse music heritage, we invited experts and enthusiasts from all over the city, to share their work and collections, as part of Explore Archives Week.

From cantatas to colliery choirs, Grace Williams to Charlotte Church – we got a glimpse into how music has been a part of the fabric of Cardiff for centuries. Here’s a roundup of what we found out:

Cardiff University Special Collections and Archives

First up was Alison Harvey, who gave us a rundown of what we have here at our own Special Collections and Archives. These collections are available for anyone to study, and the archives are open to all. Here’s what she had to share – make sure to turn subtitles on:

Cathays Branch and Heritage Library

Katherine Whittington joined us next, showcasing what they have in store at Cathays Branch and Heritage Library, which is open to the public and full of resources about the history of Cardiff.

Its extensive collection of the Western Mail and South Wales Echo go back to the 1860s – and so provide an incredible insight into how music has been part of south Wales’ social history for generations.

woman with short hair holds a copy of a newspaper article, it is a tabloid-style article about the singer Charlotte Church, probably printed around the 2000s

Music in the press: Katherine shows us an example from the Western Mail collection

For example, these cuttings, about the singer Charlotte Church, give an insight into how young women and celebrity were treated by the press at the turn of the 21st century. In addition to the archives of local choirs and groups, the library holds a quirky collection of CDs by local artists.

Anyone interested in delving into their musical collections can use their Performing Arts Resource Guide, available on site, which goes into fuller detail about what there is to discover.

Glamorgan Archives

Rhian Diggins presented the vast and varied musical collections of Glamorgan Archives, saying “I was sure we had something about music – but then when we started looking: there is just so much stuff!”

Glamorgan Archives’ collections vary from documents from choirs, music festivals, cymanfaoedd and concerts, to beautiful Welsh-language playbills, planning documents for long-demolished music venues and court records regarding the licensing of live music in the city.

woman standing up near screen, talking to a group of people

Rhian talks us through Glamorgan Archives’ musical collections

Highlights included the National Coal Board collection, which shows the musical life of south Wales’ industrial communities, and the Côr Cochion archive, which detail the long history of Cardiff’s famous protest choir.

Glamorgan Archives are open to all, and you can find out more about how to visit on their website.

School of Music, University of Cardiff

Charity Dove is the University’s Music Librarian, and is responsible for building and maintaining the School of Music’s research library. While it is predominantly used by students, it is open to the public to use, and free. Members of the public can use the library to access information about composers, styles of music, instrumental instruction and access their collection of classical repertoire on CD.

Its collections are dynamic – they reflect the research interests of staff at the University over the years, and so a wide variety of topics is covered in its collections. The library’s catalogue has been designed to make it easy to navigate by composer, and it also holds a number of facsimile copies of important or noteworthy compositions.

BBC NOW Library

Eugene Monteith joined us from BBC National Orchestra of Wales, which has its library based in Cardiff Bay. The library, which holds full orchestral scores for hundreds of symphonies and popular music, is for the use of the BBC’s professional orchestras. It was great to hear about a library with a very specific, crucial role to play in the performance and broadcast of music.

In addition to full scores, these are some smaller collections of Welsh composers’ work, as well as vocal scores collected over 35 years of hosting Cardiff Singer of the World, and an extensive collection of orchestral soundtrack arrangements.

Making Music

a young man in jeans giving a talk in front of a brick wall

Iori Haugen talks about the amazing score-swap system administered by Making Music

Iori Haugen talked to us about the work of Making Music in Wales. Making Music are an advocacy organisation for people who play music in their leisure time – from brass bands to individual players.

While they do not have collections of their own, they administer a vast array of musical scores, by enabling bands and orchestras all across the UK to borrow scores from one another, to learn and perform. This scheme is open to Making Music members. The organisation also campaigns for music education in schools, and promotes playing and performing music for pleasure.

Cardiff University School of Music

archive photo of Morfydd Owen, a fair young woman with dark hair and dark eyes. Taken in the 1900s

Morfydd Owen, whose later works will be performed for the first time this December

Dr Peter Leech was next to discuss his work, researching the Morfydd Owen Archive here at our University Special Collections and Archives, alongside scholar Megan Auld. They have been researching particular compositions by Ms Owen – these were ‘in progress’ when she passed away at 26, and so have never been performed – until now.

Dr Leech described the academic and musical process of working with musical ‘sketches’ – unfinished, handwritten notation – and creating performable music. The result of their research will be the debut performance of several works by Morfydd, which until this year, had only been seen by researchers studying individual documents.

You can hear these pieces, performed in public for the first time, by joining us at the ‘Celebrating Morfydd’ concert on December 14th.

Ty Cerdd

Ethan Davies presented Ty Cerdd’s library. Their collection is concerned with Welsh composers, and is split between Cardiff Bay and Aberystwyth – these collections are open to the public by appointment.

The collections in Aberystwyth are of unique composers’ scores, by Grace Williams, Alun Hoddinott and many more – these are cared for by the National Library of Wales. In Cardiff, they hold an extensive collection of recordings and printed material on the theme of Welsh music and composers.

Ty Cerdd is an organisation which promotes and celebrates music in Wales – in addition to library sources, they provide advice and support with recording, composing and disseminating music in Wales.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Jennifer Evans talked about the collections held in the library of National Museum Cardiff, which is open to the public by appointment. The library’s main musical collections centre around the early life of the National Museum – through scrapbooks kept by founding members of staff, recital programmes and photographs of events.

In addition to its institutional archive, the collection of Gwendoline and Margaret Davies is kept at the library, which includers concert programmes and handbills for the Gregynog Festival, which hosted luminaries such as Gustav Holst and Vaughan Williams.

Jennifer also mentioned the sound and oral history archive at St Fagans National Museum of History, which houses thousands of hours of social history recordings, mostly made in the 20th century. The folk music collection is an extensive archive of songs sung ‘ar yr aelwyd’ (at the hearth), and were often recorded in people’s homes across Wales. In these, you can hear the regional and musical variations for a huge repertoire of folk songs, ballads and hymns.

Music in the Archive – An Invitation

We hope our roundup has you curious about exploring music archives and collections, wherever you are – don’t forget, you can use archives.wales and the Archives Hub to find out more about what’s going on near you.

We’d like to say a huge thank you to all our Explore Archive contributors for coming to share their collections with us – it was a pleasure to hear about the diversity and depth of our city’s music collections.

If you’re a musician, producer or performer, and you’d like to attend a similar event in the future – let us know. We’re ready to welcome you here at Special Collections and Archives – so if you’d prefer to visit in your own time, here’s all you need to know: Visiting Special Collections and Archives.

Guest Post: The Barbiers and the French Army

After completing her work on the Barbier archive, our CUROP intern Katy Stone shares her final, fascinating discoveries about life in the French army at the end of the nineteenth and turn of the twentieth century.

For my final blog about the Barbiers I’d like to share some contrasting discoveries about Cardiff-born Georges and Jules Barbier’s experiences of military service with the French Army, revealed through their heartfelt letters written from 1898 to 1904. As shown in a blog by last year’s CUROP student Pip Bartlett, all of the Barbier brothers – due to their dual nationality – completed mandatory national military service with the French Army well before the First World War, with both Georges and Jules subsequently remaining ‘poilus’, or ordinary field soldiers.

Georges Barbier and the comfort of letters in Le Mans

In 1899 Georges Barbier was deployed to the 26th Artillery in Le Mans and many of his letters support Pip’s previous insight that, out of all the family members who went to war, he undoubtedly suffered the loneliest military experience. In one letter dated 3 February 1899, he paints a dark picture of the stark living conditions within his regiment, describing his barracks as a “dirty shack” and expressing gratitude to his brother, Paul Barbier fils, for writing to him – “it is such a blessing to receive letters in this hole”. Georges was clearly unhappy in his regiment and their frequent exchange of letters was not only a source of comfort, but also a channel for escapism. To make things worse, he appears to have found it difficult to fit in with his peers – “all those who sleep in the same room as me are vagabonds, so I have no luck at all”. Hard work was, surprisingly, a blessing in disguise for Georges and I was struck to find him striving for more – “The work is very hard, but that I don’t mind in the least for when I have plenty of work I have not time to worry, which is a very good thing for me”. This eagerness throws light on the mental challenges faced by many soldiers on a daily basis – he was “completely disgusted with life” and would “rather do hard labour than be controlled by a lot of morons who can’t read”.

Scan 1

Barrack detail from a letter dated 20 Februray 1899

Other letters give an insight into his basic military diet – “I live on bread and cheese and once a week I eat meat, on Sundays”. It was also surprising to learn that Georges had to pay for his military meals out of his own pocket, and that his limited financial means meant there was no spare money for any luxuries – “I find that I eat very little here. I have no appetite, and not only that but I have to pay for everything I eat”. A letter to his mother, Euphémie, dated 31 January 1899 reinforces the daily struggle faced by the majority of his peers – “I was so ashamed to buy for so little that I nearly broke down, when there was a lot that could not do as much”. Life was tough in the French Army and although stress and anxiety may have been accountable for his poor appetite, the demands of the physical work also contributed to his struggles with mental and physical health. In his letters he complains of toothaches, headaches and sore feet, yet despite “suffering a great deal”, he avoids going to see the doctor because he “would have to stop work, not only that but I would be unable to go out in the evening”. Another letter sheds light on his perception of being treated differently to his French peers due to his British identity – “You know I have been very sick and had to get treatment in town because the major refused to recognise me … I believe it’s because I’m English”.

Scan 2

Insignia of the Soissons Regiment, 1899

Jules Barbier “far from being miserable” at Soissons

Jules Barbier seems to have experienced a far less despondent national service with an infantry in Soissons. He recalls being “received very kindly” at the barracks, and remarks that “there are some nice boys” and “all the officers have been very kind”. In contrast to the discrimination faced by Georges at Le Mans, Jules mentions that his captain remarked “it was very nice of me to come and do my service from England”. This would have no doubt boosted his enthusiasm and spirits, enhancing his military experience and possibly reinforcing his bond with his French heritage. The Barbier Archive gave me the impression that Jules, to some extent at least,  enjoyed his work in the French infantry, often describing his activities in a buoyant tone – “Yesterday I was taught to salute and about different ranks of officers. I was given my rifle, and tomorrow we will exercise”. This is in stark contrast to the more physically demanding and draining responsibilities encountered by Georges.

Scan 3

Self-portrait of Jules E. Barbier in a letter to his mother, 5 August, 1899

Like Georges, however, Jules often reported that money and food were particularly scant, referring to himself as being “as poor as a church mouse”. In one letter dated 11 February 1899, he feels ashamed for having to borrow 15 francs from a friend, alluding that money was a lingering concern. All his money was solely spent on necessities – “I’m just eating, I’m always hungry”, suggesting that there was no such thing as disposable income in the French Army. Despite having a more positive experience than his brother, Jules’s time in the military was also hampered by illness; “I am in the infirmary. Last bed. I was taken ill with a fever and also with my throat in fact. I have got an abscess there and it is very painful”. But the fact that he was admitted to the infirmary, and a promise that his captain “would come to see me in the hospital”, suggests that the quality of pastoral care was far superior to that experienced by Georges. In one letter Jules announces “I am far from being miserable” and is eager to return to his duties – “Time passes very slowly here in the hospital. I would be pretty eager to go back to the barracks”.

Early colour printing of a barracks scene, 1899

When I embarked on my summer placement with the Barbier Archive at Special Collections and Archives, I did not expect to discover such contrasting personal accounts of life in the French Army through the eyes of the sons of Cardiff. Sometimes harrowing, often spirited, but always heartfelt, this fascinating archive paints a vivid picture of everyday life at a time when the world was on the cusp of one of its most turbulent periods. It has been an absolute indulgence to be able to tease out yet another remarkable story in Cardiff’s history.

 

Guest post: Exploring women’s libraries and book ownership, 1660-1820

This guest post comes from Natalie Saturnia and Molly Patrick, undergraduates in English Literature, who took part in a research placement this summer as part of the Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP). Natalie and Molly worked as research assistants on Dr Melanie Bigold’s project, ‘Her books: Women’s Libraries and Book Ownership, 1660-1820’. Dr Bigold’s project aims to create the first comprehensive database collection of women’s libraries in the long eighteenth century.


Travel and the Eighteenth-Century Woman

Natalie Saturnia

My post, funded by the Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP), was focused on finding and organising the preliminary research databases. My daily work included transcribing and cataloguing the booklists identified by Dr Bigold, and trying to identify specific editions of texts using databases such as the English Short Title Catalogue.

Thomas Maurice, The History of Hindostan (1795)

Frontispiece of Thomas Maurice, The History of Hindostan (1795)

While spending time with booklists of influential eighteenth-century women such as Lady Mary Wortley Montagu, Elizabeth Vesey, and Elizabeth Greenly, I noticed a prominent lack of fiction texts across their catalogues. Before embarking on my research placement, I had assumed that most of the texts literary women owned would include fiction and the classics. While their lists still included a number of novels, particularly in Lady Mary Wortley Montagu’s collection, their catalogues also contained a considerable quantity of travel texts. Because this was a surprise to me, it piqued my interest and I chose to do further independent research to figure out the reasoning for their travel collections.

Detail from Thomas Maurice, The History of Hindostan (1795).

Detail from Thomas Maurice, The History of Hindostan (1795).

My initial reaction when I saw the quantity of travel books was that it showed a desire in these women for knowledge beyond their own domestic borders. Alison Blunt writes that,

work on British women travellers has focused on their ability to transgress the confines of “home” in social as well as spatial terms. The travels and writings of individual women suggest that they were empowered to travel and transgress in the context of imperialism while away from the feminized domesticity of living at home.[1]

While this specific quote only refers to female travellers who documented their own journeys, perhaps the same can be assumed for women who read and owned travel writing. In the case of Lady Mary Montagu, she did travel, yet she also collected travel books. This, along with her own documentation of travel in her Turkish Embassy Letters, proves that she valued the experience and knowledge gained while traveling and felt she was enriched because of it. One of her travel books Le Gentil Nouveaux Voyage au Tour du Monde (1731) translates to the ‘the nice new trip around the world’. This text possibly reflects a desire in Montagu to learn and study parts of the world she had not travelled to, which again demonstrates the value she placed on travel.

In contrast to the other women I researched, Elizabeth Greenly’s book list contained a large collection of Welsh travel books, such as Wales illustrated: in a series of views by Henry Gastineau and Wanderings and excursions in North Wales by Thomas Roscoe.[2] Born in Herefordshire, Greenly later lived in Wales and maintained a lifelong interest in all things Welsh. Before she became less active later in life due to a stroke and rheumatoid arthritis, she used to ride her horse between Herefordshire, Monmouthshire, Glamorganshire, and Breconshire. Her collection of Welsh travel books exemplifies an early sense of Celtic pride which is further evidenced by her ‘ardent support of Welsh causes of the day, including Iolo Morganwg (Edward Williams 1747-1826).’[3] Greenly’s detailed knowledge of the Welsh border counties clearly enhanced her desire for literature on the surrounding area. It may also have been the case that, as a local gentlewoman, she was actively supporting Wales-related books through her purchases.

Henry G. Gastineau, Wales illustrated, in a series of views (1829?-1830)

Henry G. Gastineau, Wales illustrated, in a series of views (1829?-1830)

Ultimately, I believe that these women, whether or not they were privileged enough to travel themselves, valued the insight that travel books provided. Travel books about places foreign to them allowed them a glimpse into parts of the world they were unable to experience first-hand. As for travel books of familiar places, it often represented and reinforced a sense of identity. Indeed, as an expat myself, I am acutely aware of how integral geographical location is in relation to identity. More importantly, I think travel, whether across short or long distances, instilled in these women as sense of pride in their own intrepid spirit. Their library collections speak to that spirit of travel, adventure, and self-creation.

While ‘Her books: Women’s Libraries and Book Ownership, 1660-1820’ is still a work in progress, the new perspectives I gained and conversations I started during my month of research on these women’s catalogues has ignited my own research ambitions. Most importantly, though, the process has highlighted the many new insights that a comprehensive catalogue of female book owners during the long eighteenth century will provide.

[1] Alison Blunt, ‘The Flight from Lucknow: British women travelling and writing home, 1857-8’, Writes of Passage ed. James Duncan and Derek Gregory (London: Routledge, 1999), p. 94.

[2] Henry G. Gastineau, Wales illustrated: in a series of views, comprising the picturesque scenery, towns, castles, seats of the nobility & gentry, antiquities, &c (1829?-1830) and Thomas Roscoe, Wanderings and Excursions in North Wales (1836).

[3] Dominic Winter, Printed Books & Maps (2016), p. 83.

 

Divinity Books in Women’s Libraries: Teaching Femininity

Molly Patrick

Sarah Jones' inscription in The Christian Life [1695], by John Scott.

Sarah Jones’ inscription in The Christian Life [1695], by John Scott.

The eighteenth century was an important period in the history of women’s literary participation. The growth of personal libraries coincided with this increased engagement and book collections reflect, as Mark Towsey argues, the intellectual and cultural aspirations and values of their owners.[4]  Elizabeth (Smithson) Seymour Percy, the first duchess of Northumberland, Mrs. Katherine Bridgeman and Elizabeth Vesey all had extensive personal libraries which featured many advice-giving divinity books. By examining what these texts teach women, it is possible to see how femininity in the eighteenth century was constructed and justified using the authority of God.

Elizabeth Seymour’s library catalogue includes a sub-section dedicated to Divinity texts, many of which function as pedagogy.  Featured in Seymour’s collection is The Whole Duty of Man by Richard Allestree (first published in 1658). In the chapter entitled ‘Wives Duty’, women are given advice on how to conduct themselves in marriage. They are told that God will ‘condemn the peevish stubbornness of many Wives who resist the lawful commands of their Husbands, only because they are impatient of this duty of subjection, which God himself requires of them.’ This shows that religious, devotional works were often used to establish women’s subordinate position, using God as an authority to these teachings. The book also gives specific instructions regarding how the wife should act if asked to do something ‘very inconvenient and imprudent’ by her husband: she should ‘mildly […] persuade him to retract that command’, not using ‘sharp language’ and she should never steadfastly ‘refuse to obey’. Clearly restricting the wife to a passive, subordinate role, this passage confirms the unequal power dynamics of seventeenth-century marriage. In addition, The Whole Duty of Man blames women for men’s sinful behaviour: ‘how many men are there,’ Allestree asks, ‘that to avoid the noise of a forward wife, have fallen to company-keeping, and by that to drunkenness, poverty and a multitude of mischiefs’. Here, a stereotype about the nagging wife are held against women in general.

Richard Allestree's The Ladies Calling (1673)

Richard Allestree’s The Ladies Calling (1673). The copy in Special Collections belonged to an seventeenth-century woman, Elizabeth Scudamore.

Richard Allestree’s sequel, The Ladies Calling (1673) and The Causes and Decay of Christian Piety (1667) also appear in the divinity section of Seymour’s personal library collection. The Ladies Calling questions the origin of gender inequality, but nonetheless reproduces a similar message advocating a subordinated, passive femininity. Allestree avers that ‘in respects of their intellects [women] are below men’; however, ‘Divinity owns no distinction of genders’ as ‘in the sublimist part of humanity, they are their equals.’ The Causes and Decay of Christian Piety, on the other hand, inscribes the argument that religiously devoted women pose a threat to established gendered roles. Allestree contends that ‘when women neglect that which St. Paul assigns them as their proper business, the guiding of the house, their Zeal is at once the product and excuse of their idleness’. Indeed, Allestree implies that women only seek religious vocations in order to avoid their natural place in the domestic sphere. In this sense, divinity texts from the eighteenth century not only advise women to be passive and subordinate, but also caution them against turning to a religious life.

Katherine Bridgeman’s collection evidences a similar interest in divinity texts. In her edition of The Rules and Exercises of Holy Living (1651), Jeremy Taylor advises that women should ‘adorn themselves in modest apparel with Shamefacedness and Sobriety, not with broidered hair, or gold, or pearl, or costly array’. This narrative of passive femininity permeates a multitude of divinity texts in Bridgeman’s collection, such as in Robert Nelson’s The practice of True Devotion (1721). Nelson defines women’s ideal religious expression as ‘their chastity’ and ‘modesty’, which are both passive acts signifying a withholding as opposed to active expression. Both Bridgeman and Seymour’s collections feature divinity books which promote a repressed, subordinate version of femininity and it could be argued that their libraries reflect a wider view of women and their place in eighteenth-century contemporary society.

The content of the books featured in Elizabeth Vesey’s library, however, offer an alternative view of women, femininity and their place within religion. One such work that exemplifies this difference is Robert Barclay’s Apology for the True Christian Divinity: being a Vindication of the people called Quakers (first published in 1678). The text openly disputes women’s subjugation within religion and the established church. Barclay contests the idea, apparently deriving from ‘the church’, that ‘women ought to learn […] and live in silence, not usurping authority over man’. Barclay notes that, in St. Paul’s Epistle to the Corinthians, the apostle writes rules concerning ‘how Women should behave themselves in their publick preaching and praying’. This, he argues, is evidence that early religious figures did not refute women’s right to actively express their religion. Deborah Heller points out that Elizabeth Vesey was accumulating her library at the same time as significant changes were happening in literary, social and cultural environments. Around the mid seventeenth-century, ‘owing to the proliferation of novels and conduct literature, there was a rapid transformation, and a powerful new identification of women with subjectivity’.[5] The presence of Robert Barclay’s book in Vesey’s library seems to confirm women’s alignment with greater religious subjectivity.

In conclusion, the personal library collections of Elizabeth Seymour and Katherine Bridgeman include a multitude of pedagogical divinity books. These texts encourage women to be passive, subordinate to men and to avoid public religious activity. Elizabeth Vesey’s book collection, however, seems to inject a different narrative. Taking Robert Barclay’s Apology for the True Christian Divinity as an example, it is possible to see how Vesey’s collection, unlike the books found in Seymour’s and Bridgeman’s libraries, focus on women’s religious and personal empowerment. Vesey’s collection demonstrates a possibility of different cultural and social aspirations, an alternative way of thinking about women’s role in contemporary society.

[4] Deborah Heller, ‘Subjectivity Unbound: Elizabeth Vesey as the Sylph in Bluestocking Correspondence’, Huntington Library Quarterly, 65.1 (2002) pp. 215-234. P. 218.

[5] Mark Towsey, ‘‘I can’t resist sending you the book’: Private Libraries, Elite Women, and Shared Reading Practices in Georgian Britain’, Library and Information History, 29.3 (2013), 210-222 (p. 210).

Guest post: Conserving the Collingwood Archive

This post comes from Devin Mattlin and Joanne Hoppe, MSc Conservation Practice students at Cardiff University, and conservation volunteers at Glamorgan Archives. Both have been working on the Collingwood Archive conservation project as student conservators thanks to the generous support of the National Manuscripts Conservation Trust

Earlier of this year we had the fantastic opportunity to help conserve a collection of diaries and sketchbooks from the Collingwood Archive held at Special Collections and Archives, Cardiff University. The Collingwoods were a world-famous family of remarkable artists, archaeologists, and writers from the Lake District. W. G. Collingwood was John Ruskin’s secretary and biographer, and a friend of Arthur Ransome, author of Swallows and Amazons and a suspected double agent. The archive spans 60 boxes and comprises a treasure trove of distinctive materials largely inaccessible to research and the public – thousands of letters and correspondence dating from the 18th century (including letters from E. M. Forster and Beatrix Potter), diaries, sketches, personal recipe books, photographs, illustrated story books and outstanding landscapes of the Lake District.

Jo & Devinstudy of English costume

Study of English Costume, possibly by one of the Collingwood children, c. 19th century

 

Jo & Devin diary before conservation (002)

Diary of Dora Collingwood (1886-1964), before conservation work

In 2017, Cardiff University’s Special Collections and Archives was awarded their second successive grant from the National Manuscripts Conservation Trust to conserve key items from the archive, and we were delighted to be selected as part of our MSc Conservation Practice course to give them a hand. This was a great opportunity to learn new skills in paper conservation and to work with Lydia Stirling, an Accredited Conservation-Restorer, at Glamorgan Archives. The objects in question dated roughly from the late 19th to the early 20th centuries and consisted of several diaries, sketchbooks and a recipe book. The ultimate goal of the conservation work was to stabilise the objects for responsible and appropriate display, and allow access to researchers and the public in the Special Collections and Archives Reading Room.

A Sketchbook of British Costume

One of the first objects we treated was a sketchbook of British Costume (c. 19th century) written in iron gall ink which, if left untreated, can rust through paper. This was confirmed with iron (II) indicator paper, as seen in the figure below – the paper turns a pink colour if iron (II) is present.   After removing the dirt from the surface using a smoke sponge the pages were labelled in pencil and the threads used to originally sew the pages together were removed. To stabilise the iron gall ink, the pages were placed into four different water baths for 10 minutes each: water, calcium phytate, water, calcium bicarbonate. The calcium phytate reacts with the iron to form iron phytate compounds, which progressively slows down the iron corrosion. The calcium bicarbonate bath stabilises the paper by reducing its acidity, because as paper ages it becomes more acidic and thus more brittle. After the last water bath the wet pages were placed between blotter paper to dry. Once the pages had dried flat, the book was rebound using waxed linen thread.

Jo & Devin iron gall ink testing (002)

Iron gall ink testing showing a positive result

Jo & Devin iron gall ink treatment

Joanne stabilising the iron gall ink in various water baths

Collingwood Diaries

Many of the Collingwood diaries were falling apart and needed repairing due to the broken metal staples that were used to bind the pages together. To treat this type of damage we first removed the staples with a spatula, cleaned the surface and numbered the pages (once unbound, the sequence of the pages could be lost). Treatment of the holes involved shaping a piece of Japanese repair paper to the size of the hole by placing the original page on a light box with a sheet of plastic and the repair paper on top. The repair paper was then shaped to match the hole by using a needle and was then applied to the hole with wheat starch paste. A layer of thin Japanese tissue was then applied over the repair which was also treated with wheat starch paste to make it stronger. Tears in the paper were also repaired in the same way. Once all the repairs were done, the diaries were rebound, and the covers were reattached by adding mull (a type of bookbinding cloth) to the edge where the spine attaches and then adhering the repaired cover to that cloth strip.

Jo & Devin lifting leather

The boards are revealed under the original leather cover

However, one of the diaries could not be treated in the same way because it had a leather cover, unlike the others, which were paper. The spine on this diary had almost completely fallen off, so we made the decision to authentically restore it using new leather. First, the original cover was cut and lifted to expose the boards underneath. The repair leather was then shaved with knives to make it as thin as possible, so it would bend easily and fit under the original leather. Once the piece was sufficiently thin enough, it was saturated with wheat starch paste and then fitted onto the spine and under the lifted original leather. The original leather was then adhered on top.

Jo & Devin Spine Repair

Finished spine with the repair leather

 

The Collingwood Celebratory Conference

After we had completed the work we were delighted when the project team invited us to talk about our experience at the Collingwood Archive Celebratory Conference. Here we were given a fantastic platform to present our journey with the archive to a large audience of over 40 delegates from across the world, and share what conservation is and how archives are cared for. We were so grateful to the project team for this opportunity to communicate with many different heritage stakeholders, an essential skill that will be invaluable as we embark on our careers in conservation.

Jo & Devin conference talk (002)

Devin and Joanne sharing their conservation experiences at the Collingwood Archive Celebratory Conference, April 2018

We would like to thank Lydia Sterling, Alan Vaughan Hughes and the National Manuscripts Conservation Trust for the opportunity to work with such a unique collection. Through this experience we practiced our paper conservation, bookbinding, and communication skills. It was also interesting to see beautiful artwork and to get a glimpse into the lives of the Collingwood family and the Victorian era. Our favourite items had to be an article pasted into the recipe book discussing how onions are so underrated, and a Cadbury’s advert from 1881!

International events in the Barbier archive: from the Dreyfus Affair to the Boer Wars

In this guest post, Katy Stone, who has been cataloguing the Barbier archive as part of a CUROP student intern project, keeps us up to date with some more fascinating insights into the Barbier family, and what their archive can tell us about key international events at the end of the nineteenth century.

In this update I’d like to share with you my discoveries about international events as revealed through the eyes of the Barbiers. Over the summer I have delved through boxes of intriguing letters dating from 1898-1904 and these have shed light on various international controversies, tensions and conflicts that shook the world during the family’s time in Cardiff. Of all the Barbier sons, the archive suggests that Georges took the most interest in international current affairs, noting he would “very much like to be more up to date”.

Portrait

Georges Barbier

The Dreyfus Affair

Dreyfus

In 1898, Georges often writes about the Dreyfus Affair, a political scandal which divided the French Third Republic from 1894 until 1906. The controversy centred on the question of guilt or innocence of a Jewish army captain, Alfred Dreyfus, convicted of treason for selling military secrets to the Germans in December 1894, but finally pardoned on 19 September 1899. French citizens were torn between those who supported him (Dreyfusards) and those who thought he was a traitor. Georges presents the situation in France as “very bad”. His letters reveal that he clearly supported Dreyfus, referring to those who condemned him as “pigs”, and adding that if Dreyfus’s innocence could be proved, he would not complete his military service, revealing his disgust with the army who took an anti-Dreyfus position. Euphémie Barbier also referred to the scandal in a letter dated 1898, hoping that “spirits will calm, and we won’t have a war”. Isabelle Bornet placed high hopes in the new French President, Émile Loubet, writing in 1899 that “France will soon be rid of this affair which it has suffered for a long time”.

 

The Spanish-American War

Georges also wrote in some detail about the Spanish-American War, fought between America and Spain between 21 April 1898 and 13 August 1898. Hostilities began after an explosion sank the American battleship USS Maine, which was sent to protect US citizens and property after anti-Spanish rioting in Havana Harbour in Cuba that led to US intervention in the Cuban War of Independence from Spain, which began in February 1895. The conflict ended Spanish colonial rule in the Americas and the US acquired territories in the western Pacific and Latin America.  I was struck by his personal perception that England supported America simply because they were the “same race and origin”. Considering this, Georges’s support for the Spaniards and his proclamation that “it would be a great pleasure to see them [the Americans] receive a good beating”, surprised me. Perhaps Georges’s support for Spain stems from his European heritage. Euphémie was also supportive of the Spaniards, describing them as “patriotic”, after telling of one civilian who sold everything he had to support the war effort, later receiving an honourary title. Again, her opinions may be biased due to the Barbier family’s European roots.

Euphemie2

Euphémie Bornet

Anglo-French relations preoccupy Paul Barbier fils in his letters dated around 1898. He discusses the Fashoda Incident, which was the climax of imperial territorial disputes between Britain and France in Eastern Africa: “The question of Fashoda seems rather serious, although it is probably less serious than it looks”. I was fascinated by his thoughts about the attitudes of the press in London, and especially the Daily Mail, which he implies was perhaps not the most reliant source of information regarding the conflict and its “apparent gravity“. Later, he states it was obvious there would be war “if England insists on the pure and simple reminder of the Commanding Officer to precede all negotiations”, demanding his father to “ask the Consul in all cases what is my duty in this case, if it is absolutely the same as in the case of war with Germany, i.e. my immediate return to the regiment”. Paul’s offer to step in suggests that he was frustrated by the unwillingness of the Commanding Officer to take a leading role in negotiations. Perhaps to reassure Paul, his mother Euphémie related that his father believed “the Fashoda affair will calm itself”.

Other letters reference the Second Boer War, particularly the Siege of Ladysmith in Natal between 2 November 1899 and 28 February 1900. The Second Boer War was fought between the British Empire and the two Boer states, the South African Republic and the Orange Free State, over the Empire’s influence in South Africa. In a letter of 1900, Marie mentions demonstrations in Cardiff for the relief of Ladysmith, which occurred during nightfall on 28 February 1900, when the siege was lifted. Marie notes somewhat ironically, that “all the young people at the Docks have a break this afternoon”. This perhaps reflects a feeling of antipathy towards those protesting. I would be interested to see how much contemporary documentation exists about this demonstration beyond the Barbier archive, if any.

Circle portrait

Marie Barbier

In short, some material in the Barbier Archive makes compelling reference to international affairs, contributing greatly to our understanding of tensions throughout the period by unveiling contemporary interpretations that may be missed by history textbooks, particularly as perceived in Cardiff. I found the parallels between the reporting on current affairs at the time, and current affairs today including concerns over the neutrality of reporting, particularly interesting. I was most drawn however to the human elements within the text, and the family connections strengthened through these letters as they kept each other up to date with ongoing affairs.